Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa drogi łączącej ul. Przemysława II z ul. Dąbrówki w m. Góra” oraz ,,Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi łączącej ul. Przemysława II z ul. Dąbrówki w m. Góra” oraz
,,Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra”
Do wykonania przewidziano zakres robót, oznaczonych na mapie zawartej w dokumentacji do drogi nr 2.
Postępowanie podzielono na 3 części wg branż:

Część 1 - nadzór inwestorski w branży drogowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi łączącej ul. Przemysława II z ul. Dąbrówki w m. Góra”, obejmuje:
- Roboty drogowe: roboty związane z budową ciągu pieszo – rowerowego z masy mineralno - asfaltowej – ok 0,12 km wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonaniem trawnika,
- Roboty drogowe: roboty związane z budową jezdni – ok. 0,12 km wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego, barier, zapór drogowych,


Część 2 - nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla zadania pn. ,,Budowa drogi łączącej ul. Przemysława II z ul. Dąbrówki w m. Góra”, obejmuje: - Roboty elektryczne: roboty związane z montażem opraw oświetlenia drogowego typu LED na słupach – 3 szt. (dwie skrajne i środkowa),

Część 3 - nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania pn. ,,Budowa drogi łączącej ul. Przemysława II z ul. Dąbrówki w m. Góra” (zakres kanalizacji deszczowej ujęto w zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra”) - budowa kanalizacji deszczowej ok. 111,9 m.

Wprowadzono modyfikację opisu przedmiotu zamówienia z konstrukcji warstwy ścieralnej nawierzchni ciągów pieszo – rowerowych z mieszanki mineralno – asfaltowej MA5 gr. 3 cm na MA8 gr. 3 cm, która została zastosowana w I etapie realizacyjnym robót. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą nasadzenia drzew i krzewów oraz pozostałe 2 sztuki lamp.
Dokładny opis robót stanowi dokumentacja projektowa, w ramach której wprowadzono aktualizację projektu zagospodarowania terenu, wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, odpowiedzi na pytania do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

3.2. Wymagania wspólne dla wszystkich części, na które podzielono postępowanie:
a) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje nadzór w branżach odpowiednio dla części: drogowej/ elektrycznej /sanitarnej, zgodnie z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi integralną część SIWZ, odpowiednimi dla części, na które podzielono postępowanie. Inspektor nadzoru zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, udostępnioną na stronie Zamawiającego.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tDz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
b) Podstawowe obowiązki inspektora/ów nadzoru to m.in.:
1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych inspektora w trakcie trwania robót z jego zakresu.
2. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
3. Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie dokonywał systematycznych przeglądów robót objętych umową na roboty, przyjmował zgłoszenia dotyczące wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszał do Wykonawcy robót zaistniałe wady i usterki oraz ustalenia dotyczące terminów ich usuwania, nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie.
4.Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym.
5. Nadzór spraw związanych ze spełnieniem warunków które inwestor otrzymał od jednostek opiniodawczych, które są niezbędne w celu prawidłowego realizowania inwestycji;
.Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu.
6.Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.
7.Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego, w tym sporządzanie protokołów z rady budowy.
8. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo:
- Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
- Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
- Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne.
Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru.
10. Roboty koordynuje dla każdego z zadań inspektor branży drogowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in