Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna

» Notice description

1 Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie z podziałem na odpady:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier,
3) metal, tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) szkło,
6) bioodpady,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) popiół z palenisk domowych.

2 Odbiór odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
5) zużyte opony,
6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
7) papier,
8) metal,
9) tworzywa sztuczne,
10) szkło,
11) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
12) bioodpady,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) odpady z tekstyliów i odzieży,
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01, Papier, tektura - 20 01 01, Szkło - 20 01 02, Tworzywa sztuczne - 20 01 39, Metale - 20 01 40, Meble i inne odpady wielkogabarytowe - 20 03 07, Bioodpady - 20 02 01, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 15 01 05, popiół ex 20 01 99 oraz wyposażenia w pojemniki.
Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport, dostarczenie pojemników i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Gminy Kruszyna, z tym, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01), bioodpady (20 02 01), popiół ex 20 01 99 oraz pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kruszyna, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1) Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701).
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z odpadami z innej gminy lub z jakimikolwiek innymi odpadami.

4 Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą w pojemnikach (kubły + kontenery) o pojemności:
a) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób – pojemnik (kubeł) o pojemności 120 l – 847 szt.
b) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób – pojemnik (kubeł) o pojemności 240 l – 522 szt.
c) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób – pojemnik (kubeł) o pojemności 360 l – 23 szt.
d) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób – pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l – 8 szt.

2) Odpady segregowane odbierane będą w pojemnikach (worki + kubły + kontenery) o
pojemności:
2.1) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób:
a) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 847 szt.
b) pojemnik (kubeł) o pojemności 120 l na szkło – 847 szt.
c) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na bioodpady -847 szt.
d) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na papier – 847 szt.
e) pojemnik o pojemności (kubeł) 120 l na popiół – 847 szt.

2.2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób:
a) pojemnik (worek) o pojemności 240 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe –522 szt.
b) pojemnik (kubeł) o pojemności 120 l na szkło – 522 szt.
c) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na bioodpady – 522 szt.
d) pojemnik ( worek) o pojemności 120 l na papier – 522szt,
e) pojemnik (kubeł) o pojemności 120 l na popiół – 522 szt.

2.3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób:
a) pojemnik (worek) o pojemności 360 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 23 szt.
b) pojemnik (kubeł) o pojemności 240 l na szkło – 23 szt.
c) pojemnik (worek) o pojemności 120 l na bioodpady – 23 szt.
d) pojemnik ( worek ) o pojemności 120l na papier – 23 szt.
e) pojemnik (kubeł) o pojemności 120 l na popiół – 23 szt.

2.4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób:
a) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l – 8 szt.
b) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na szkło, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l – 8 szt.
c) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na bioodpady, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l – 8 szt.
d) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na papier, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l – 8 szt.
e) pojemnik (kontener metalowy kryty klapą z pełnymi ścianami i wyraźnym opisem) o pojemności 1100 l na popiół, przyjmując na każde następne 15 osób jeden pojemnik (kontener) o pojemności 1100 l – 8 szt.
3) Do gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki (worki, kubły i kontenery) z następującymi napisami:
a) „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne” z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) „Odpady selektywne” z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) „Szkło” z przeznaczeniem na szkło,
d) ,,Papier” z przeznaczeniem na papier,
e) „Bioodpady” z przeznaczeniem na bioodpady,
f) ,, Popiół ‘’ z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych.

4) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (worki, kubły i kontenery) zgodnie z pkt 4.4 ppkt 1) i 2).
5) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i systematycznego dostarczania pojemników w tym worków w trakcie realizacji umowy.
6) Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojemników o mniejszej pojemności przy czym suma pojemności pojemników na danej posesji musi być zgodna z pkt 4.4 ppkt 1) i 2) (np. 240 l jako 2 x 120 l lub 360 l jako 240 l + 120 l).
7) Ilość pojemników przedstawionych w pkt 4.4 ppkt 1) i 2), nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając powstanie nowych gospodarstw oraz migrację ludności. Aktualna ilość nieruchomości przewidzianych do obsługi przez Wykonawcę wynosi ok. 1381.
Aktualna ilość mieszkańców przewidzianych do obsługi przez Wykonawcę wynosi 4233 .
8) Wykonawca nieodpłatnie wyposaży w pojemniki nowe nieruchomości nieujęte wcześniej lub zmieni pojemniki w nieruchomościach w których nastąpiła korekta pojemności w związku ze zmianą liczby zamieszkujących osób. Wyposażenie nastąpi na podstawie wskazań Zamawiającego.
UWAGA:
W przypadku pojemników na zbierane łącznie odpady obejmujące metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, może nastąpić zamiana worków na kubły, w proporcjonalnych ilościach i pojemnościach. Taka zamiana jest uwzględniona w kryteriach oceny ofert i zostanie zgodnie z przyjętymi w specyfikacji zasadami oceniona.

5 Szacowana ilość odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości w okresie obowiązywania zamówienia:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 175 Mg
2) Tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 35 Mg
3) Papier – 3 Mg
4) Szkło – 40 Mg
5) Bioodpady – 30 Mg
6) Popiół z palenisk domowych – 120 Mg
7) Metal – 2,5 Mg

6 Ilość wytwarzanych odpadów przedstawionych w pkt 4.5 które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców Gminy Kruszyna. Szacunkowa łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi około 405,50 Mg/ 5 miesięcy.

7 Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.

8 Forma wynagrodzenia za wykonaną usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych podana została w § 5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

9 Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00.

10 Odpady gromadzone będą w pojemnikach i workach , o pojemności zależnej od ilości mieszkańców zamieszkałych na danej posesji zgodnie z pkt 4.4.

11 Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
1) worki do zbiórki metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych:
a) materiał – folia polietylenowa LDPE,
b) grubość – co najmniej 20 mikronów,
c) kolor żółty z napisem „Metal i tworzywa sztuczne”
d) inne – każdy worek posiadający wbudowaną po obwodzie przy otworze wsypowym tasiemkę ściągającą służącą do skutecznego zamykania otworu wsypowego.

2) worki do zbiórki papieru:
a) materiał – folia polietylenowa LDPE,
b) grubość – co najmniej 20 mikronów,
c) kolor niebieski z napisem ,,Papier”,
d) inne – każdy worek posiadający wbudowaną po obwodzie przy otworze wsypowym tasiemkę ściągającą służącą do skutecznego zamykania otworu wsypowego.

3) worki do zbiórki bioodpadów:
a) materiał – folia polietylenowa LDPE,
b) grubość – co najmniej 40 mikronów,
c) kolor brązowy z napisem ,, Bio’’,
d) inne – każdy worek posiadający wbudowaną po obwodzie przy otworze wsypowym tasiemkę ściągającą służącą do skutecznego zamykania otworu wsypowego.

12 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych:
a) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co najmniej jeden raz na 2 tygodnie w miesiącach od sierpnia do października oraz co najmniej jeden raz w miesiącu, w pozostałych miesiącach,
b) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi - co najmniej jeden raz na tydzień od sierpnia do października oraz co najmniej jeden raz w miesiącu, w pozostałych miesiącach,
c) ostatni odbiór odpadów nastąpi nie wcześniej niż 5 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy

2) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej zbierane łącznie odpady obejmujące następujące frakcje: metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:
a) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi – raz na miesiąc,
b) dla punktu selektywnego zbierania – według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 5 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez zamawiającego,

3) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmujące szkło należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:
a) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi – raz na trzy miesiące, pierwsza zbiórka nastąpi w miesiącu sierpniu 2020 roku a ostatnia w grudniu 2020 roku,
b) dla punktu selektywnego zbierania – według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne, w ciągu 5 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez zamawiającego,

4) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmujące papier należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:
a) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
i wielolokalowymi – raz na trzy miesiące, pierwsza zbiórka nastąpi w miesiącu sierpniu 2020 roku a ostatnia w grudniu 2020 roku,

b) dla punktu selektywnego zbierania – według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne, w ciągu 5 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez zamawiającego,

5) Odpady komunalne segregowane obejmujące bioodpady gromadzone workach do gromadzenia bioodpadów należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością :
a) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - co najmniej jeden raz na 2 tygodnie w miesiącach od sierpnia do października oraz co najmniej jeden raz na miesiąc w pozostałych miesiącach,
b) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi - co najmniej jeden raz na tydzień od sierpnia do października oraz co najmniej jeden raz w miesiącu, w pozostałych miesiącach,
c) dla punktu selektywnego zbierania – według potrzeb na zgłoszenie telefoniczne, w ciągu 5
dni roboczych od daty zgłoszenia przez zamawiającego,

6) Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej popiół z palenisk domowych należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:
6.1) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) w miesiącach październik , listopad, grudzień - jeden raz na miesiąc,
b) w miesiącach sierpień, wrzesień - jeden raz w miesiącu wrześniu.
6.2) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi :
a) w miesiącach październik , listopad, grudzień - jeden raz na miesiąc,
b) w miesiącach sierpień, wrzesień - jeden raz w miesiącu wrześniu.

7) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu terminu odbioru – taki sposób spełniania świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

13 Wykonawca nieodpłatnie wyposaży gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w odpowiednie pojemniki (kontenery i kubły) do gromadzenia odpadów zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem:
1) przeterminowane leki i chemikalia – kubeł w kolorze szarym z opisem o pojemności 240 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 0,12 Mg.
2) zużyte baterie i akumulatory – kubeł w kolorze szarym z opisem o pojemności 240 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 0,12 Mg.
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kontener z opisem o pojemności 1100 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 6,00 Mg.
4) odpady budowlane i rozbiórkowe – kontener kryty z klapą z opisem o pojemności 7000 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 6,00 Mg.
5) zużyte opony – boks (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 15,24 Mg.
6) papier - kubeł w kolorze szarym z opisem o pojemności 1100 l (1 szt.).
Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 0,60 Mg.
7) inne odpady niebezpieczne – kontener z opisem o pojemności 1100 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 1,20 Mg.
8) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kontener kryty klapą z opisem o pojemności 7000 l (1 szt.).
Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy:
a) papier– 0,60 Mg.
b) metal – 0,30 Mg.
c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 3,60 Mg.
d) szkło – 2,40 Mg.
9) bioodpady – kontener kryty klapą o pojemności 7000 l (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 4,80 Mg.
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe – boks (1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 6,00 Mg.
11) szkło – kontener w kolorze szarym z opisem o pojemności 1100 l ( 1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 2,40 Mg.
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – kubeł w kolorze szarym z opisem o pojemności 240l ( 1 szt.). Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy – 0,01 Mg
13) odpady z tekstyliów i odzieży kontener o pojemności 1100 l ( 1 szt.) . Szacunkowa ilość odpadów odbieranych z PSZOK w tonach na 5 miesięcy 0,3 Mg

14 Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) umiejscowiony będzie w miejscowości Widzów ul. Kościelna 3, 42-282 Kruszyna.
Obsługę personalną punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewni Zamawiający.

15 Obowiązki Wykonawcy w zakresie kontroli rzetelności segregacji:
1) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca umieszcza w widocznym miejscu na pojemniku do zbierania odpadów naklejki z następującą treścią: Informuje się właściciela nieruchomości, że odpady są zbierane niezgodnie ze złożoną Deklaracją oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kruszyna. W dniu ..….………. stwierdzono, że umieszczono odpady ………….………... w pojemniku do zbierania odpadów …………………… . Kolejne następujące po sobie naruszenie regulaminu, będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej.

2) Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek:
a) sporządzić protokół w trzech egzemplarzach zawierający datę, adres nieruchomości, rodzaj źle wysegregowanych odpadów, spisany w miejscu zdarzenia,
b) pozostawić kopię protokołu o źle wysegregowanych odpadach dla właściciela nieruchomości w skrzynce na listy,
c) wykonać dokumentację fotograficzną z datownikiem,
d) niezwłocznie przekazać Zamawiającemu jeden egzemplarz protokołu, dokumentację fotograficzną (w wersji elektronicznej lub papierowej - wielokolorowa).
16 Inne obowiązki Wykonawcy:

1) Wykonawca powinien osiągnąć w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 2167 z późn.zm) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

2) Wykonawca powinien osiągnąć w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy bioodpadów przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy bioodpadów przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

3) Dostarczanie terminowo wymaganej ilości worków do selektywnej zbiórki do poszczególnych nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi , regularnie, po każdym odbiorze odpadów segregowanych, zgodnie z przyjętą na terenie Gminy Kruszyna częstotliwością odbioru odpadów segregowanych. W dniu odbioru odpadów na tzw. wymianę tj. ilość worków oddanych równa się ilości worków otrzymanych.

UWAGA:
Worki należy pozostawić w takim miejscu i tak zabezpieczone aby nie uległy zniszczeniu lub nie zostały porwane w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. pozostawiane w furtkach.
Nie dopuszcza się pozostawiania luzem worków przed nieruchomościami.
Dodatkowo Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia w okresie trwania umowy (sierpień – grudzień 2020 r.) worków w określonej ilości podanej w wiadomości wysłanej e-mailem Miejsce dostarczenia powyższych worków – siedziba Zamawiającego.
4) Zabezpieczanie przewożonych odpadów przed ich wysypaniem.

5) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania odpadów, które w trakcie ich odbioru zostaną rozsypane – obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników lub worków,

6) Wyposażenie pojazdów do odbierania odpadów (w tym odpadów segregowanych), w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (np. GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.
Zapisywanie w sposób umożliwiający odczyt oraz przechowywanie w siedzibie Wykonawcy, przez okres obowiązywania umowy i rok po jej zakończeniu danych pochodzących z systemu monitoringu i systemu czujników. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz analizę przechowywanych danych, które powinny być udostępniane na każde żądanie Zamawiającego.

7) Umożliwienie wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przepisami wykonawczymi.

8) Pojemniki na odpady winny być nowe lub w dobrym stanie technicznym (używane) spełniające
obowiązujące normy.

9) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia wynikające ze złej jakości pojemników lub zwykłego użytkowania pojemników (np. pęknięcia wynikające z użytkowania lub powstałe przy opróżnianiu pojemnika , uszkodzone kółka lub uchwyty) - w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonych pojemników na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub i-mailem zapotrzebowania przez zamawiającego.

10) Przygotowanie harmonogramu wywozu w formie ulotek (wydruk czarno – biały), w określonej ilości w okresach półrocznych. Dystrybucja ulotek winna się odbywać wraz z odbiorem odpadów komunalnych oraz ze wstawieniem pojemników na odpady komunalne. Dystrybucja harmonogramu musi dotyczyć wszystkich obsługiwanych zamieszkałych nieruchomości bez względu czy w dniu odbioru odpadów wystawiono odpady czy nie.
UWAGA: Przez dystrybucję Zamawiający rozumie: w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej dostarczenie ww. informacji do skrzynek na listy, a w przypadku braku skrzynki ulotkę należy przykleić do pojemnika, pod klapą pojemnika lub innym ogólnodostępnym miejscu.

11) Dostarczenie do obsługiwanych nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wymagalnej ilości worków zgodnie z pkt 4.4 ppkt 2), niezależnie jaka ilość worków będzie wystawiona przez właściciela nieruchomości.

12) Obsługa każdej nieruchomości, w terminie określonym w harmonogramie.

13) Odebranie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy każdej ilości zebranych, zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych pozbywanie się wszystkich odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości, tj. w przypadku kiedy odpady, które nie zmieszczą się do kubła, wystawione będą obok w dodatkowym worku, workach bądź innym kuble, również w ramach niniejszego zamówienia muszą być odebrane.

14) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

15) Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.

16) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego tj. ponoszenie kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w gminie (uszkodzenia chodników i innych urządzeń) z wyłącznej winy Wykonawcy.

17) Wykonawca skieruje na żądanie Zamawiającego, do ważenia samochody odbierające odpady komunalne przed rozpoczęciem odbioru z terenu Gminy Kruszyna i po zakończeniu odbioru w tym samym dniu, do miejsca ważenia wskazanego przez Zamawiającego.


17 Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy w zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dla właściwej realizacji przedmiotu umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
b) użytkowanie pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług, pojazdy te winny być we właściwym stanie technicznym i oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
c) odbieranie i transportowanie odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110.), transport odpadów wielkogabarytowych, odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, może odbywać się pojazdami ciężarowymi,
d) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu,
e) zachowanie właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu,
f) Wykonawca skieruje na żądanie Zamawiającego, do ważenia samochody odbierające odpady komunalne przed rozpoczęciem odbioru z terenu Gminy Kruszyna i po zakończeniu odbioru w tym samym dniu, do miejsca ważenia wskazanego przez Zamawiającego.

18 Wykonawca będzie prowadził ilościową i jakościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

19 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów, raporty i dowody wagowe (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),

20 Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
a) poszczególne rodzaje odebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości,
b) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych,
c) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi,
d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku,
e) bieżące prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
f) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne stanowiące część miesięcznego protokołu odbioru, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym zawierające informacje o:
- ilości i rodzaju odpadów komunalnych,
- adresach nieruchomości, z których właściciele nie oddali odpadów komunalnych lub oddali wyłącznie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne a wykazana przez Zamawiającego nieruchomość zobowiązała się do segregacji odpadów,
w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne,
g) przez cały okres trwania Umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
h) przekazywanie kart przekazania odpadów i dowodów wagowych.
i) informację o ilości i rodzaju odebranych odpadów z PSZOK.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Kmicica 5
Kruszyna 42-282
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Kruszyna
ul. Kmicica 5
Kruszyna 42-282
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in