Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.: ,,Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa – ul. Chabrowa w m. Góra ” oraz ,,Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra”

» Notice description

Część 1 - nadzór inwestorski w branży drogowej dla zadania pn. ,,Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa – ul. Chabrowa w m. Góra ”, obejmuje:
- budowa ciągu jezdno – pieszego – ( jezdnia, chodnik, zjazdy, przejścia dla pieszych – ok. 1 816,00 m2),
- sadzenie drzew- 22 szt.


Część 2 - nadzór inwestorski w branży elektrycznej dla zadania pn. ,,Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa – ul. Chabrowa w m. Góra ”, obejmuje:
- oświetlenie uliczne hybrydowe – 10 kpl.

Część 3 - nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla zadania pn. ,,Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa – ul. Chabrowa w m. Góra ” – ul. Chabrowa (zakres kanalizacji deszczowej ujęto w zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra”) oraz nadzór w branży sanitarnej wyłącznie w zakresie kanalizacji deszczowej - ul . Liliowa w ramach zadania pn. ,,Budowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrówki oraz budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Chabrowej i Liliowej w m. Góra”, obejmuje:

IIIA
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,186 km ( kanały z rur PVC Ø 160 – 38,0 m. , kanały z rur PVC Ø 200 – 148,0 m; studnia rewizyjna – 5 szt.)
- budowa sieci kanalizacji deszczowej - ok. 0,110 km ( kanały z rur PVC Ø 315-110,0 m.; studnie rewizyjne – szt. 3 )
- budowa sieci wodociągowej - ok. 0,129 km ( rurociągi ciśnieniowe z PVC Ø 110 – 129,0 m.; hydrant pożarowy podziemny Ø 80 – 1 kpl.)
III B
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 0,135 km ( kanały z rur PVC Ø 160 – 24,0 m. , kanały z rur PVC Ø 200 – 111,0 m; studnia rewizyjna – 3 szt.; studzienka kanalizacyjna – szt. 1)
- budowa sieci kanalizacji deszczowej - ok. 0,079 km ( kanały z rur PVC Ø 315-79,0 m.; studnie rewizyjne – szt. 3 )
- budowa sieci wodociągowej - ok. 0,113 km ( rurociągi ciśnieniowe z PVC Ø 110 – 113,0 m.; hydrant pożarowy podziemny Ø 80 – 1 kpl.)

UL. LILIOWA ( opisana na mapie poglądowej jako etap IV)
Zakres robót objętych nadzorem:

-przewidziano do wykonania budowę sieci kanalizacji deszczowej – ok. 0,242 km ( kanały z rur PVC Ø 315 - 242,0 m.; studnie rewizyjne – szt. 8)
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z uzupełniającymi ją przedmiarami robót, dodatkowe wymagania w zakresie nasadzeń, mapa poglądowa ze wskazaniem etapów inwestycji.
3.2. Wymagania wspólne dla wszystkich części, na które podzielono postępowanie:
a) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje nadzór w branżach odpowiednio dla części: drogowej/ elektrycznej /sanitarnej, zgodnie z dokumentacjami projektowymi stanowiącymi integralną część SIWZ, odpowiednimi dla części, na które podzielono postępowanie. Inspektor nadzoru zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z przedmiotową dokumentacją, udostępnioną na stronie Zamawiającego.
Zakres obowiązków inspektora nadzoru opisano w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tDz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) i w aktach wykonawczych oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
b) Podstawowe obowiązki inspektora/ów nadzoru to m.in.:
1. Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych inspektora w trakcie trwania robót z jego zakresu.
2. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora nadzoru, brak możliwości skontaktowania się Inspektorem nadzoru przez 3 kolejne dni robocze może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
3. Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie dokonywał systematycznych przeglądów robót objętych umową na roboty, przyjmował zgłoszenia dotyczące wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zgłaszał do Wykonawcy robót zaistniałe wady i usterki oraz ustalenia dotyczące terminów ich usuwania, nadzorował realizację robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczał ich wykonanie.
4.Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym.
5. Nadzór spraw związanych ze spełnieniem warunków które inwestor otrzymał od jednostek opiniodawczych, które są niezbędne w celu prawidłowego realizowania inwestycji;
.Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu.
6.Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.
7.Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego, w tym sporządzanie protokołów z rady budowy.
8. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo:
- Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych.
- Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
- Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne.
Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddelegowania swoich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracy Inspektora nadzoru.
10. Roboty koordynuje dla każdego z zadań inspektor branży drogowej.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in