Wykonanie badań szczegółowych jakości gleby i ziemi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395) dla dz. nr ew. 1/40 obręb 136 w Bydgoszczy oraz wykonanie badań jakości wód podziemnych dla dz. nr ew. 1/40, 1/81, 1/84 i 1/86 obręb 136 w Bydgoszczy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie badań szczegółowych jakości gleby i ziemi dla dz. nr ew. 1/40 obręb 136 w Bydgoszczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).
2) Wykonanie badań jakości wód podziemnych dla dz. nr ew. 1/40, 1/81, 1/84 i 1/86 obręb 136 w Bydgoszczy, zgodnie z Zakresem badawczym załączonym do OPZ (Zestawienie nr 1 do OPZ).
3) Wyznaczenie zasięgu występowania zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko, których występowanie zostało potwierdzone w badaniach wstępnych.
4) Wyznaczenie zasięgu występowania zanieczyszczenia oraz rozprzestrzenienia stwierdzonych substancji powodujących ryzyko w planie i przekroju.
5) Sporządzenie dokumentacji badań szczegółowych zawierającej informacje o poziomie zwierciadła wody podziemnej wraz z jej kierunkami przepływu, w formie mapy oraz przekrojów przechodzących przez wykonane punkty pomiarowe.
6) Dokonanie oceny jakości wód podziemnych w rejonach wskazanych na Rys 2 OPZ
w oparciu o kryteria wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) (wartości graniczne elementów fizykochemicznych dla III klasy jakości wód podziemnych) oraz wytyczne zaproponowane w dokumentacji archiwalnej dotyczącej badań wykonanych na terenie działki nr 1/40 obręb 136 w Bydgoszczy.
7) Wykonanie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska dla substancji powodujących ryzyko, dla których podczas badań stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości określonych w ww. rozporządzeniu lub ustalonych na podstawie § 4 ww. rozporządzenia.
8) Sporządzenie Raportu z realizacji prac i badań środowiskowych wraz z wnioskami
i wytycznymi dotyczącymi sposobu remediacji badanego terenu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 09:00


» Location

Dworcowa 81
Bydgoszcz 85-009
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Dworcowa 81
Bydgoszcz 85-009
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in