Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Świętnie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Świętnie", rok produkcji 2020. 2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5b Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona. 6. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w obecności przedstawicieli stron. 7. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 14:00


» Location

Powstańców Wielkopolskich 60
Świętno 64-224
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Świętnie
Powstańców Wielkopolskich 60
Świętno 64-224
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in