Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej" nr POIS.01.03.01-00-0004/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0004/17-00
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) – dokumentacja projektowa, stanowiący załączniki nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 09:00


» Location

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27
Łódź 90-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27
Łódź 90-570
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in