“Budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomyślu - II postępowanie”

» Notice description

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Spacerowej w Nowym Tomyślu.

4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:
- budowa nowej nawierzchni jezdni;

- budowa ciągu pieszego w postaci chodników na części projektowanej drogi;

- budowa ciągu pieszo-rowerowego na części projektowanej drogi;

- budowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

- budowa miejsc postojowych w postaci zatok postojowych;

- budowa podziemnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej;

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej;

- przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej inwestycji;
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, oraz elementów bezpieczeństwa ruchu;
- wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników w pasie drogowym.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w warunkach Projektu Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ, w Projekcie Budowlanym – załącznik nr 7 do SWIZ, w Przedmiarze robót – załącznik nr 8 do SWIZ, Specyfikacji Technicznj Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 9 do SWIZ.

4.3. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć, w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Jeżeli w dokumentach przetargowych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i art. 30 ust. 3 ustawy Pzp, należy to rozumieć w ten sposób, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny ani do naruszenia przepisów prawa.
Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych);
- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania;
- standardów emisyjnych.
W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu spełnienia warunku: "równoważności" spoczywa na Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Miejski
ul. Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in