Budowa węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci cieplnej na terenie Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci cieplnej. Zamówienie będzie zrealizowane na rzecz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Miejsce realizacji zamówienia: Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, 02-521 Warszawa, ul. Rakowieckiej 37A. Zakres robót obejmuje: - budowę, montaż i uruchomienie węzła cieplnego wraz z adaptacją pomieszczenia warsztatowego na pomieszczenie niniejszego węzła oraz przyłączeniem węzła do sieci cieplnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji został przedstawiony w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej stanowiących integralną cześć SIWZ oraz warunkach technicznych określonych przez Veolia Energia Warszawa S.A. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również podłączenie węzła do instalacji wewnętrznej tj. centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów nowych, spełniających warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215). Wszelkie pozostałości budowlane, rozbiórkowe, w tym elementy starej instalacji, Wykonawca zobowiązany jest wywieźć z terenu inwestycji i zutylizować zgodnie z obowiązującym prawem na własny koszt.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

Rakowiecka 37A
Warszawa 02-521
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electrical power equipment

» Buyer data

Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej
Rakowiecka 37A
Warszawa 02-521
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in