Dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek, materiałów odniesienia, środków odkażających oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, wzorców, odważek, materiałów odniesienia, środków odkażających oraz środków do mycia szkła laboratoryjnego obejmująca:
W części 1 zamówienia dostawę odczynników chemicznych do oznaczeń mikrobiologicznych i serologicznych.
W części 2 zamówienia dostawę odczynników chemicznych do analiz wykonywanych metodami chemii klasycznej – badanie pasz.
W części 3 zamówienia dostawę odczynników chemicznych do analiz wykonywanych metodami chemii klasycznej – badanie żywności.
W części 4 zamówienia dostawę odczynników chemicznych do analiz wykonywanych metodami chemii instrumentalnej.
W części 5 zamówienia dostawę odczynników chemicznych do AAS
W części 6 zamówienia dostawę odczynników chemicznych do HPLC
W części 7 zamówienia dostawę odczynników chemicznych do LC/MS
W części 8 zamówienia dostawę wzorców analitycznych do oznaczeń w żywności
W części 9 zamówienia dostawę wzorców do AAS
W części 10 zamówienia dostawę wzorców kokcydiostatyków
W części 11 zamówienia dostawę wzorców toksyn
W części 12 dostawę wzorców mykotoksyn
W części 13 zamówienia dostawę wzorców pH
W części 14 zamówienia dostawę wzorca WWA
W części 15 zamówienia dostawę odważek analitycznych i roztworów mianowanych
W części 16 zamówienia dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia
W części 17 zamówienia dostawę certyfikowanego materiału odniesienia do badania mykotoksyn
W części 18 zamówienia dostawę modyfikatorów matrycy do AAS i kuwety grafitowej
W części 19 zamówienia dostawę odczynników chemicznych używanych w diagnostyce wścieklizny metodą hodowli komórek neuroblastomy
W części 20 zamówienia dostawę odczynników do wytwarzania specyficznej atmosfery do wzrostu drobnoustrojów
W części 21 zamówienia dostawę środków do neutralizacji kwasów i zasad oraz absorbentów do tłustych i agresywnych cieczy
W części 22 zamówienia dostawę środków odkażających
W części 23 zamówienia dostawę środka silnie dezynfekującego
W części 24 zamówienia dostawę środków do mycia szkła w zmywarkach laboratoryjnych oraz ręcznie
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia dla wszystkich części:
1. Transport odczynników:
• transport musi spełniać wymogi przewidziane przez producenta, szczególnie w zakresie wymaganej temperatury przechowywania.
• w przypadku części 19 transport obejmuje: 6 dostaw w suchym lodzie, 6 dostaw za transport podłoża.
2. Wymagany okres gwarancji (termin ważności):
• dla części: 1 (pozycje: 2-9,11, 13-29) – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 1 (pozycje: 1, 10, 12) – minimum 24 miesiące od daty dostawy.
• dla części: 2 – minimum 24 miesiące od daty dostawy.
• dla części: 3 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 4 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 5 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 6 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 7 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 8 (pozycje: 1, 2, 3, 5) – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 8 (pozycja: 4) – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 9 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 10 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części:11 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 12 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 13 – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 14 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 15 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 16 (pozycje: 1-3) – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 16 (pozycje: 4-6) – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 17 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 18 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 19 (pozycja 1) – minimum 30 dni od daty dostawy.
• dla części: 19 (pozycje 2, 5) – minimum 3 miesiące od daty dostawy.
• dla części: 19 (pozycje 3) – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 19 (pozycje 4) – minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 20 (pozycje 1, 4, 5) – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 20 (pozycje 2, 3) – minimum 18 miesięcy od daty dostawy.
• dla części: 21 – minimum 24 miesięcy od daty dostawy.
• Dla części 22 i 24 – minimum 12 miesięcy od daty dostawy
• Dla części 23 – minimum 24 miesiące od daty dostawy
3. Wymagane świadectwa dla każdej partii odczynników:
• świadectwo kontroli jakości (dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20),
• świadectwo certyfikowanego materiału odniesienia (dotyczy części: 16, 17),
• świadectwo wzorca analitycznego zawierające wartość certyfikowaną + niepewność (dotyczy części: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Certyfikaty wzorców winny spełniać wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02oraz dokumentu PCA DA-06 wyd.7 z dnia 2020-05-25 (lub równoważnych)
• karta charakterystyki preparatu ( dotyczy części 22,23,24 )
4. Dokumenty wymienione w punkcie 3:
• muszą być dostarczone w formie papierowej łącznie z towarem (dotyczy części 1-18, 20),
• muszą być dostarczone w formie elektronicznej (dotyczy części 19).
5. Jednorazowo należy dostarczyć aktualną kartę charakterystyki preparatu, w przypadku jej zmiany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję.
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych opakowań szklanych oraz z tworzywa na własny koszt.
7. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów i przeznaczenia.
8. Odczynniki muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Nie dopuszcza się odczynników przesypywanych. Etykieta na opakowaniu powinna być zgodna z CLP (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1272/2008) i zawierać min: nazwę produktu, czystość, numer katalogowy, numer serii, masa (objętość) substancji, zwroty "R" wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty "S" wskazujące środki ostrożności lub określenia dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją chemiczną, piktogramy ostrzegawcze wskazujące rodzaj zagrożenia, datę produkcji.
9. Podane ilości we wszystkich częściach zamówienia są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości zamawianych ilości poszczególnych towarów, ale zobowiązuje się do realizacji co najmniej 60% wielkości zamówienia dla danych pozycji


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Józefa Brodowicza 13
Kraków 30-965
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Józefa Brodowicza 13
Kraków 30-965
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in