Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”, obejmująca tereny położone wzdłuż potoku Jaszowianka, ulicy Wczasowej, a także rejonie domów wczasowych w mieście Ustroń. Zadanie polega na remoncie istniejących ciągów pieszych, poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zagospodarowanie elementów zieleni, na co składa się:
- remont ciągów pieszych, pieszo jezdnych oraz szlaków pieszych,
- wymiana infrastruktury towarzyszącej,
- odtworzenie istniejących zieleńców oraz wykonanie nowych,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- odtworzenie istniejących zjazdów,
- zabudowa małej architektury.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ciągi piesze, pieszo jezdne oraz szlaki pieszych zostaną wykonane przy zachowaniu idei tzw. projektowania uniwersalnego [access-for-all oraz design-for-all], czyli muszą uwzględnić wszystkie rodzaje aktywności pieszej, rowerowej oraz każdy typ adresata, czyli użytkowników którzy mają różne potrzeby, oczekiwania i ograniczenia, w szczególności np. ze względu na niepełnosprawność.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej, dla poddziałania: 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy. Nazwa zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji – polepszenie infrastruktury zdegradowanej dzielnicy.”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 08:00


» Location

Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Ustroń
Rynek 1
Ustroń 43-450
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in