ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ADAPTACJI I WYPOSAŻENIU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ROZBUDOWY CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O.

» Notice description

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń na potrzeby rozbudowy Centrum Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza Specyfikacja, a w szczególności Projekt Budowlany stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji, a także projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do Specyfikacji.
3. Elementy robót nie ujęte w kalkulacji ofertowej lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (Projekt budowlany, Dokumentacja techniczna, Specyfikacja) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kalkulacji ofertowej opracowanej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym szczególnie, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wstępnej wizji lokalnej miejsc realizacji prac, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
4. Zamawiający przewiduje jeden termin wizji lokalnej, w której mogą wziąć udział Wykonawcy. Termin: 13 lipca 2020 r. godzina 09:00. Wykonawcy powinni zgłosić się w budynku Głównym Szpitala pokój nr 238 Dziennik Podawczy, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1. Chęć uczestnictwa w wizji lokalnej należy zgłosić na adres mailowy: asorys@rydygierkrakow.pl
5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 08:30


» Location

os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in