Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych: Cz. I. Przebudowa drogi gminnej – ul. Prusa w Staniszczach Małych Cz. II. Modernizacja nawierzchni – ul. Siewnej w Staniszczach Wielkich.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej – ul. Prusa w Staniszczach Małych
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
1) Roboty przygotowawcze;
2) Przebudowę drogi;
- długość całkowita – 315,00 mb
- powierzchnia całkowita – 1 081,75 m2
w tym nawierzchni bitumicznej 136,00 m2
- szerokość jezdni zmienna – 2,50 – 5,00 m

Konstrukcja nawierzchni drogi km 0+000 – 0+017:
- nawierzchnia z masy betonu asfaltowego AC11 S -3 cm,
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,3 kg/m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W – 4 cm,
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
- podbudowa z tłucznia bazaltowego fr. 0-31,5 mm – 8 cm,
- podbudowa z tłucznia bazaltowego frakcja 0-63 mm – 15 cm,
- warstwa odcinająca z piasku zagęszczona do Is=0,98-1,0 – 5 cm,

Konstrukcja nawierzchni drogi km 0+017 – 0+245 oraz odnoga:
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wym. 8x10x20,
- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm,
- górna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego fr. 0-31,5 mm – 8 cm,
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia bazaltowego frakcja 0-63 mm – 15 cm,
- warstwa odcinająca z piasku – 5 cm,
3) Regulacja i wymiana urządzeń obcych
4) Wywóz materiałów.
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8.1 do SIWZ.

UWAGA:
Zamawiający udostępnia w SIWZ przedmiar robót jedynie jako materiał informacyjny, który nie stanowi ostatecznej podstawy do sporządzenia oferty i obliczenia ceny oferty.
Podstawę sporządzenia oferty stanowi niniejsza SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, wzór umowy.

3. Wykonawcy są zobowiązani do ujęcia w cenie oferty kosztów:
1) wykonania Programu Bioz (o ile jest to wymagane),
2) obsługę laboratoryjną,
3) opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (dokumentację należy wykonać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej jako pliki dwg lub dxf),
4) zorganizowanie i utrzymywanie na koszt własny terenu budowy wraz z jego zapleczem,
5) wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione.
Koszty opisane powyżej winny być ujęte w kosztach ogólnych

4. Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją ww. materiałów Wykonawca winien zawrzeć w cenie ofertowej. Przyjmuje się, że wszelkie koszty jak i pożytki dla Wykonawcy z tytułu w/w czynności są zbilansowane w kosztorysie ofertowym i tym samym uwzględnione w ostatecznej cenie ofertowej.

5. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co wynika jednoznacznie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przy realizacji robót budowlanych wymaga od Wykonawcy zachowania wszystkich środków ochrony osobistej wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadku ich niezachowania Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady - nie mniej niż 36 miesięcy liczonych od daty końcowego odbioru robót. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi - 60 miesięcy.
Okres udzielonej gwarancji jest w przedmiotowym postępowaniu, obok ceny, jednym z kryterium oceny ofert.

Cz. II.

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni ul. Siewnej w Staniszczach Wielkich
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
1) Roboty przygotowawcze;
2) Modernizację nawierzchni;

Przewiduje się modernizację nawierzchni istniejącej drogi z dostosowaniem wysokościowym do przyległego terenu oraz w parametrach istniejącej jezdni i istniejących liniach pasa drogowego
Jezdnia o szerokości 4,0 m, z poszerzeniem przy włączeniu do drogi powiatowej z obustronnym poboczem z destruktu bitumicznego o frakcji 0-30 mm szerokości 0,75 m na całej długości drogi z wyłączeniem odcinka o długości 30 m na włączeniu drogi wewnętrznej Lasów Państwowych.

Przewiduje się również frezowanie istniejącej nawierzchni przed istniejącym włączeniem do drogi powiatowej (początek odcinka I – KM 0+000) oraz z obu stron włączenia drogi wewnętrznej (koniec odcinka I – KM – 0+323 i początek odcinka II – KM 0+353) i na połączeniu i istniejącą nawierzchnią na końcu zabudowań (koniec odcinka II - KM 0+405).

Długość całkowita drogi - 405,00 mb
Długość modernizowanego odcinka drogi - 375,00 mb
Powierzchnia modernizowanego odcinka - 1 529,00 m2
Szerokość jezdni - 4,00 m
Powierzchnia poboczy - 652,50 m2

Konstrukcja nawierzchni drogi:
– warstwa ścieralna z masy betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
– międzywarstwowe skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
– warstwa wiążąca (wyrównawcza) z masy betonu asfaltowego AC 8 W 2 cm (średnio)
– skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2
3) Przebudowa poboczy;
4) Wywóz materiałów;
5) Regulację studzienek.

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 8.2 do SIWZ.

UWAGA:
Zamawiający udostępnia w SIWZ przedmiar robót jedynie jako materiał informacyjny, który nie stanowi ostatecznej podstawy do sporządzenia oferty i obliczenia ceny oferty.
Podstawę sporządzenia oferty stanowi niniejsza SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, wzór umowy.

3. Wykonawcy są zobowiązani do ujęcia w cenie oferty kosztów:
1) wykonania Programu Bioz (o ile jest to wymagane),
2) obsługę laboratoryjną,
3) opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (dokumentację należy wykonać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej jako pliki dwg lub dxf),
4) zorganizowanie i utrzymywanie na koszt własny terenu budowy wraz z jego zapleczem,
5) wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione.
Koszty opisane powyżej winny być ujęte w kosztach ogólnych

4. Wszystkie elementy i materiały pochodzące z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją ww. materiałów Wykonawca winien zawrzeć w cenie ofertowej. Przyjmuje się, że wszelkie koszty jak i pożytki dla Wykonawcy z tytułu w/w czynności są zbilansowane w kosztorysie ofertowym i tym samym uwzględnione w ostatecznej cenie ofertowej.

5. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co wynika jednoznacznie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przy realizacji robót budowlanych wymaga od Wykonawcy zachowania wszystkich środków ochrony osobistej wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadku ich niezachowania Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady - nie mniej niż 36 miesięcy liczonych od daty końcowego odbioru robót. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi - 60 miesięcy.
Okres udzielonej gwarancji jest w przedmiotowym postępowaniu, obok ceny, jednym z kryterium oceny ofert.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

ul. ks. Czerwionki 39
Kolonowskie 47-110
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Kolonowskie
ul. ks. Czerwionki 39
Kolonowskie 47-110
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in