PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY TAŚM TUSZY I TONERÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy taśm, tuszy oraz tonerów szczegółowo opisanych w Załączniku 2A (formularzu asortymentowo-cenowym) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga zaoferowania taśm, tuszy i tonerów o wydajnościach minimalnych opisanych w Załączniku 2A do siwz.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególne Pakiety od 1 do 3 w zakresie Załącznika 2A (formularza asortymentowo – cenowego). Łączna liczba części w niniejszym postępowaniu: 3.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII siwz.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 11:00


» Location

J. Iwaszkiewicza 5
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
J. Iwaszkiewicza 5
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in