„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków: - od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka); - od km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród) w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło.”

» Notice description

„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków:
- od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka);
- od km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród)
w ramach zadania „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło.”

Powyższe zamówienie należy wykonać w oparciu o zgłoszenie robót, Akt Umowy, SIWZ, obowiązujące przepisy prawa oraz warunki wskazane w innych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach. Jeżeli zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń, opinii, uzgodnień czy też wykonanie aktualizacji już posiadanych, leży to w gestii Wykonawcy.

Zadanie jest współfinansowanie z programu współpracy transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja.

Zamówienie obejmuje:
Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej oraz projektem wykonawczym i zgłoszeniem robót dla „Modernizacji drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków:
- od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka);
- od km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród)”.

Zakres robót został określony w Rozdziale III SIWZ wraz z załącznikami i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obejmuje m. in..

I.W zakresie robót budowlanych
W ramach Inwestycji do Wykonawcy należy:
„Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla na odcinku Pielgrzymka – Nowy Żmigród od km 21+475 do km 28+967 z wyłączeniem odcinków:
- od km 22+617,45 do km 22+745,12 (most na potoku Pachniączka w km 22+692 w m. Pielgrzymka);
- od km 28+700 do km 28+790 (most na rz. Wisłoka w km 28+557 w m. Nowy Żmigród)”.
polegająca na:
a)modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej, polegający na:
- sfrezowaniu lub rozebraniu istniejących warstw bitumicznych
- częściowej rozbiórce istniejącej konstrukcji jezdni wzdłuż jej krawędzi oraz w miejscach jej zniszczenia,
wykonaniu warstw podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz ulepszonego podłoża (w miejscach wykonywania nowej konstrukcji),
zastosowaniu geosyntetyków w konstrukcji nawierzchni jezdni,
wykonaniu nowych warstw bitumicznych,
b) modernizacji istniejących skrzyżowań drogowych (w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej) wraz z wymianą nawierzchni dróg w ich obrębie bez zmiany typu skrzyżowania,
c)modernizacji przystanków i zatok autobusowych,
d)modernizacji istniejących chodników,
e)modernizacji poboczy,
f)modernizacji istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
g) prace utrzymaniowe w obrębie przepustów pod drogą wojewódzką 993: odmulenie i udrożnienie przepustów;
h) roboty utrzymaniowe rowów, w zakresie obejmującym w szczególności odmulenie i udrożnienie istniejących rowów,
i) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego,
j) inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, w szczególności rozbiórki istniejących elementów dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania, roboty wykończeniowe i porządkowe.

Dla przedmiotowego odcinka została wydane Zaświadczenie I-XI.7843.1.104.2019 z dnia 29.08.2019 o braku sprzeciwu r. (załączona do specyfikacji przetargowej)


SOPZ obejmuje w szczególności opis przedmiotu zamówienia dotyczący robót budowlanych, dostaw i usług, opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, letniego i zimowego utrzymania dróg, zapewnienia potencjału osobowego wykonawcy, zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in