Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem z terenu miasta i gminy Mikstat.

» Notice description

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n. Usuwanie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwianiem z terenu miasta i gminy Mikstat.
3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, polegających w szczególności na demontażu tych wyrobów z obiektów, w których pełnią funkcję użytkową oraz na pracach związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, polegających w szczególności na ich odbiorze od ich posiadaczy, przetransportowaniu i przekazaniu na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie.

3.3 Zakres prac określonych w pkt. 3.2 obejmuje:
a) Demontaż, odbiór i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z budynków i obiektów budowlanych wskazanych przez zamawiającego, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Mikstat – pokrycia dachowego wykonywanego z płyt falistych azbestowo – cementowych zakwalifikowanych do usunięcia, transportu i przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych ( po demontażu odpadów zawierających azbest, przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwiania musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od demontażu),
b) Odbiór, zważenie i załadunek wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie nieruchomości wskazanych przez zamawiającego, transport z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

3.4. Szacowana wielkość zamówienia wynosi:
a) Dla prac określonych w pkt. 3.3.a – 6 Mg
b) Dla prac określonych w pkt. 3.3.b – 94 Mg

Podane powyżej wielkości są wielkościami szacunkowymi. Zmniejszenie lub zwiększenie wielkości zamówienia nie stanowi podstawy do wysuwania przez Wykonawcę żadnych roszczeń finansowych tytułem zmiany realnych kosztów realizacji usługi, a możliwość zmniejszenia/zwiększenia zakresu zamówienia jest ryzykiem, które Wykonawca winien wkalkulować w cenę.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 17
Mikstat 63-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miasto i Gmina Mikstat
ul. Krakowska 17
Mikstat 63-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in