Remont dróg gminnych: - „Lachówka” K364622 km 0+000-0+147 w Spytkowicach, - „Koło Gąsienicy” K364617 km 0+000-0+154 w Spytkowicach

» Notice description

Remont drogi gminnej: „do Lachówka” K364622 km 0+000-0+147 w Spytkowicach,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 514,50 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa- 514,50 m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek min-bit. - 445 m2
- remonty zjazdów
- osypka poboczy

Remont drogi gminnej: „ Koło Gąsienicy” K364617 km 0+000-0+154 w Spytkowicach

- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 434 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa- 434 m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek min-bit. 372 m2
- wykonanie odwodnienia,
- osypka poboczy

Kody CPV: 45233140-2
45233120-6
Przedmiot inwestycji:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji powyższa dokumentacja będzie udostępniana (wypożyczana) Wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.07.2020 | 10:00


» Location

Spytkowice 26
Spytkowice 34-745
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Spytkowice
Spytkowice 26
Spytkowice 34-745
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in