Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej, majątku i ryzyk komunikacyjnych w podziale odpowiednio na ZADANIE NR 1, ZADANIE NR 2 i ZADANIE NR 3

» Notice description

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: zamówienie podzielone na 3 zadania:
ZADANIE 1:
I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej,
III. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (pozamedycznej) Zamawiającego,
ZADANIE 2:
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym od kradzieży z włamaniem
i rabunku, dewastacji i wandalizmu oraz szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczeń,
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
ZADANIE 3:
I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.07.2020 | 08:30


» Location

Kasprzaka 17
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in