Rozbiórka Pawilonu Bliklego oraz fundamentów i nawierzchni utwardzonej po byłej betoniarni na terenie Kampusu SGGW w Warszawie.

» Notice description

Rozbiórka Pawilonu Bliklego oraz fundamentów i nawierzchni utwardzonej po byłej betoniarni na terenie Kampusu SGGW w Warszawie.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do Realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:
- prace rozbiórkowo – demontażowe, w tym: odcięcia instalacyjne, wyburzenie ścian,
ław/fundamentów i stóp betonowych/żelbetonowych, rozbiórka chodników z płyt betonowych;
- roboty ziemne, w tym: rozbiórka nawierzchni asfaltowo/betonowej wraz z podbudową;
- uporządkowanie terenu.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonywania robót wymienionych w pkt. 5 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na
podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte
przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy
zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3
dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: zanonimizowanych umów o pracę bez ujawniania
danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA, oświadczenia pracownika itp.), także jeśli
pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
- zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt.
5 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę;
- zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w
pkt. 5 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.
W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy
Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części
zamówienia, którą powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są mu znane na dzień złożenia
oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.07.2020 | 10:30


» Location

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in