Przebudowa targowiska gminnego w Działoszynie.

» Notice description

Szczegółowy zakres zadania objętego niniejszym
zamówieniem opisany został w programie funkcjonalno użytkowym będącym załącznikiem
do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia do ujęcia w
wycenie i zrealizowania wszystkich robót, usług i dostaw wynikających z PFU będącego
załącznikiem do SIWZ. Niedopuszczalnym jest wybiórcze traktowanie elementów PFU a w
szczególności zignorowanie zakresu. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien na
miejscu dokonać oględzin terenu inwestycji, której dotyczy przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz
użytkownikami obiektu objętego zamówieniem w sposób bezpieczny, jak najmniej uciążliwy.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej
do wykonania zamówienia wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami itp. Na etapie
realizacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym
zaproponowanych rozwiązań, koncepcji. Wykonawca przez wystąpieniem do poszczególnych
organów wydających odpowiednie pozwolenia, decyzje itp. zobowiązany będzie do
przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji/projektu obejmującego
przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Piłsudskiego 21
Działoszyn 98-355
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
Działoszyn 98-355
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in