Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem z podziałem na zadania: - remont pokrycia dachowego budynku A, - remont i malowanie auli budynku A.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: robót budowlanych w zakresie przebudowy (wymiany) pokrycia dachowego oraz auli i malowania auli w budynku użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej nr 3) zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej w Świebodzicach, umożliwiających jego bezpieczne użytkowanie, zgodnie z wiedzą, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia należy:
a) wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym: ”Remont pokrycia dachowego budynku A, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach opracowanym przez : Pracownię Projektową „Konstruktor” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,
b) wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem budowlanym: ”Remont i malowanie auli budynku A, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 opracowanym przez : Pracownię Projektową „Konstruktor” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,
c) zabezpieczyć teren placu budowy przed wejściem osób postronnych zgodnie z przepisami prawa,
d) szczegółowo sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia,
e) zorganizować teren budowy,
f) w imieniu Zamawiającego zarejestrować dziennik budowy, oraz zgłosić rozpoczęcie robót we właściwym nadzorze budowlanym,
g) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
h) wywieźć z terenu budowy odpady budowlane i materiały nieużyteczne na składowisko odpadów, Wykonawca musi okazać się potwierdzeniem wywiezienia odpadów na wysypisko,
i) uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego teren budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
j) wykonać inwentaryzację powykonawczą wraz z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,
k) zapewnić dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
l) wykonać badania, sprawdzenia i pomiary,
m) wykonać operat kolaudacyjny, w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
n) uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie oraz zawiadomić w imieniu Zamawiającego właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu robót o ile jest to wymagane przepisami prawa.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Świebodzice 58-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Świebodzice
Rynek 1
Świebodzice 58-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in