Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.”Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku”- na działce nr 750/2 zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego:
a) Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) – dokument stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
b) Aneksem do Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) – załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
c) Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
Zadanie polega na wykonaniu między innymi następującego zakresu prac:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem pełnego przyszłego wyposażenia zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym ( PFU) i aneksie do PFU wraz z uzyskaniem ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę.
W zakres dokumentacji projektowej wchodzi między innymi:
• sporządzenie mapy do celów do celów projektowych, tyczenie obiektów i przyłączy ,
• opracowanie projektu budowlano –wykonawczego w branży:(elektrycznej, instalacyjnej , budowlanej , drogowej),
Wykonawca inwestycji zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień , warunków technicznych, decyzji , pozwoleń , zezwoleń mając na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsięwzięcia ,zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej ,
• opracowanie kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,BIOZ
• analizę wykonalności,
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
b) Wyposażenie wyłącznie w części biurowej i socjalnej oraz licencji na oprogramowanie do obsługi PSZOKU (tj. min.3 letniej licencji na aplikację do: wydawania kart odbioru odpadów, bilansowanie magazynowych, tworzenie raportów zbiorczych oraz dla poszczególnych frakcji odpadów, zgodnie z aktualnymi przepisami) z uwagi na funkcjonalne powiązanie z głównym przedmiotem zamówienia.
W zakres wyposażenia wchodzi między innymi:
Wyposażenie części biurowej:
• laptop(1 szt.,)
• drukarka laserowa(1szt.),
• telefon (1 szt.),
• aplikacja do wydawania kart odbioru odpadów i bilansowania stanów magazynowych,tworzenia raportów zbiorczych oraz dla poszczególnych frakcji odpadów,
• biurko (1szt),
• fotel obrotowy do biurka(1szt),
• regał na dokumenty zamykany (1szt)
• szafka na rzeczy osobiste pracownika(1 szt.)
• krzesło (1 szt.),
• lampka biurowa (1 szt.),
• listwa zasilająca (1 szt.),
Wyposażenie części socjalnej i sanitarnej:
• czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna dwupłytowa, kosz na śmieci biurowe, wieszak na ubrania , lustro, sprzęt do sprzątania.
Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotem zamówienia wyłącznie w zakresie wyposażenia części biurowej i części socjalnej i sanitarnej został szczegółowo wyspecyfikowany w Programie Funkcjonalno –Użytkowym (PFU) w rozdz.2.19.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że na pozostały zakres wyposażenia ,który jest wyspecyfikowany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym zostanie ogłoszony przetarg w IV kwartale 2020r. w trybie przetargu nieograniczonym na dostawy – w procedurze krajowej.
c) Wykonanie robót budowlanych w zakresie między innymi:
prace budowlano – montażowe
• utwardzenie nawierzchni terenu PSZOK kostka betonową – 1301 m².
• system odwodnienia utwardzonego placu (wraz z separatorem cząstek ropopochodnych
i odprowadzeniem wód do projektowanego zbiornika retencyjnego ).
• wykonanie studni głębinowej i przyłącza wodociągowego do kontenera socjalno- biurowego i umywalki zewnętrznej.
• wykonanie zbiornika bezodpływowego dla celów kanalizacji sanitarnej – 3 m³, oraz przyłącza do kontenera socjalno – biurowego.
• wykonanie instalacji elektrycznej ( źródła zasilania- panele fotowoltaiczne i generator, przyłącza do odbiorników).
• wykonanie najazdowej wagi samochodowej.
• wykonanie zbiornika retencyjnego i żelbetowego zbiornika przeciwpożarowego.
• wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu wizyjnego.
• ogrodzenie terenu wysokości 2,0 m na cokole betonowym, wraz z trzema bramami przesuwnymi.
• zabudowanie czterech kontenerów: socjalno-biurowy, wymiany rzeczy używanych, na magazyn odpadów niebezpiecznych, na magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i sprzętu utrzymania PSZOK.
• zabudowanie wiaty stalowej na pojemniki na odpady.
• zabudowanie altany edukacyjnej.
• wykonanie trawnika i nasadzeń zieleni ozdobno – izolacyjnej.
Szczegółowy zakres prac budowlano – montażowych oraz sposób ich wykonania określony jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) i Aneksie do PFU.
d) Dodatkowe koszty związane z przedmiotem zamówienia do których należy między innymi:
• ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,
• opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego,
• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym,
• organizację, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy,
• próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji
• obsługa geodezyjna inwestycji,

Inwestycja obejmuje budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

3.3Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach ( w tym w programie funkcjonalno – użytkowym) jeżeli występują są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, należy do Wykonawcy.
Wszystkie wskazane znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem (równoważny) pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów,czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar lub produkt–dopuszcza rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiał do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. (w/w. dokumenty Zamawiający będzie wymagał dopiero na etapie realizacji umowy w zakresie robót budowlanych , zatwierdzając je przed montażem.)
Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest opisywany przez odniesienie do norm europejskich ocen technicznych, aprobat,specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty (rozwiązania) równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ- zgodnie z art.30 ust 4 i 5 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, a nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. (syg.akt:KIO 2315/13).
3.4 Na podstawie art.29 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (tzn. osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę) w zakresie realizacji zamówienia (tj. operator koparki, brukarza, monter instalacji sieci, itp.).
3.5 Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3.6 Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu:
pisemnego oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę – według wzoru stanowiącego zał. nr8 do umowy. Wymóg ten nie dotyczy robót wykonywanych bezpośrednio przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
3.7.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub, Podwykonawcy, przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 8 do umowy z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu:
1) Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia -(tj. w zakresie prac budowlano– montażowych )
2) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osób (tj. wskazanych w załączniku nr 8 innymi osobami lub osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania w zakresie pkt 3.6.
3) Zmiana wykazu osób o których mowa w pkt 2, nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia jedynie korektę list osób oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego .W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
3.7.2 Nieprzedłożenie przez wykonawcę, lub podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 8 do umowy) w terminie wskazanym w pkt 3.6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
3.7.3 Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 8 SIWZ.
3.8 Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy (tj 3 lata) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji, krótszy niż 36 miesięcy (tj.3lata) zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
3.9 Wykonawca, wskaże w ofercie część zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.22a w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1 b.
3.10 Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia.
3.11 Zasady dotyczące zatrudniania i rozliczania podwykonawców zawarte są w § 12 i 13 ust.3 pkt 1-5 wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji tj. załącznik nr 8 do SIWZ
3.12 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.13 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu .
a) Klauzula o następującej treści:
W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, Zamawiający (Inwestor) zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, która została zaakceptowana i przedłożona Zamawiającemu (zgodnie z zapisami § 12 ust.17 umowy- stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ) oraz zatwierdzona przez inspektora nadzoru,
b) klauzulę zobowiązującą podwykonawcę do wystawienia faktur częściowych maksymalnie do 14 dni po zakończeniu I, II kw. 2021 oraz faktury końcowej bezpośrednio po zakończeniu robót z zastrzeżeniem zapisów § 12 ust.20
3.14 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez lub dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, warunkujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego.
3.15 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku gdy:
a) wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Kozielska 1
Rudnik 47-411
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
Rudnik 47-411
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Other category published on OnePlace in last 10 days.