Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 280 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja usługi pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 280 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2.Kredyt będzie udzielony na rachunek podstawowy Gminy Tymbark w terminie do 21.12.2020 r. według zapotrzebowania Zamawiającego.
3.Do wyliczenia ceny w ofercie Zamawiający przyjmuje datę uruchomienia kredytu: na dzień 15.10.2020 r.
4.Okres kredytowania (wymagany) 31.12.2029
5.Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco.
6.Terminy spłaty kredytu w latach 2021 – 2029, w tym:
- w 2021 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł,
- w 2022 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł,
- w 2023 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł,
- w 2024 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł,
- w 2025 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł,
- w 2026 roku: 4 raty po 25 000,00 zł; łącznie – 100 000,00 zł,
- w 2027 roku: 4 raty po 50 000,00 zł; łącznie – 200 000,00 zł,
- w 2028 roku: 4 raty po 50 000,00 zł; łącznie – 200 000,00 zł,
- w 2029 roku: 4 raty po 70 000,00 zł; łącznie – 280 000,00 zł,
7.Oprocentowanie kredytu złotówkowego będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR 3M, powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania – obowiązywania umowy. Stawka zmienna WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) w PLN, ogłoszona na dzień ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia.
8.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca dokonywane będą w PLN.
9.Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0 %.
10.Nie będą pobierane:
a) opłaty i prowizje bankowe od salda niewykorzystanej części kredytu oraz od operacji związanych z wcześniejszą spłatą kredytu,
b) odsetki od części kredytu spłaconego w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie za okres od daty dokonania wcześniejszej spłaty.
11.Odsetki od wykorzystanego kredytu Zamawiający płacić będzie przez cały okres trwania umowy na ostatni dzień każdego kwartału (za 2020 rok do 31.XII.2020), za okres od uruchomienia kredytu.
12.Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres do 30.03.2021 r.
13.Kredyt nie musi być wykorzystany w całości, z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat.
14.Bank kredytujący dopuszcza możliwość spłaty kredytu w terminie wcześniejszym niż określony umową.
15.Zamawiający dopuszcza przy naliczaniu odsetek przyjęcie kalendarza rzeczywistego.
16.W przypadku gdy termin zapłaty przypadnie na dzień wolny od pracy, uregulowanie należności nastąpi w dniu poprzedzającym wyznaczoną datę.
17.Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji lub korespondencji elektronicznej e-mail w ciągu maksymalnie 10 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu do dnia 21.12.2020 r.
18.Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
19.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian redakcyjnych w umowie.
20.Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe.
21.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kontrasygnaty Skarbnika Gminy na wekslu zabezpieczającym kredyt.
22.Zgodnie z artykułem 36a ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonywał usługe związaną z udzieleniem i obsługą kredytu siałami własnymi, bez udziału podwykonawców.
23.Do wyliczenia ceny w ofercie należy przyjąć jedno uruchomienie kredytu
24.Za termin spłat rat kapitałowych należy przyjąć ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy
25.Odsetki płatne na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy
26.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
27.Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugtymbark w zakładce Budżet i majątek w odpowiednich podkategoriach, Wykonawcy mogą pobrać wszelkie dokumenty i informacje dotyczące budżetu gminy Tymbark, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacji o zadłużeniu, sprawozdań z wykonania budżetu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 10:00


» Location

Rynek 49
Tymbark 34-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Urząd Gminy w Tymbarku
Rynek 49
Tymbark 34-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in