„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i części pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi.”

» Notice description

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje :
a) wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych pomieszczeń części parteru budynku szkoły
z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne wraz z robotami towarzyszącymi;
b) wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych w części pomieszczeń piwnicy
z przeznaczeniem na szatnie, budowę schodów zewnętrznych do piwnic wraz z robotami towarzyszącymi;
c) wykonanie robót instalacyjnych branży sanitarnej w części pomieszczeń parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne wraz z robotami towarzyszącymi, obejmującymi m. innymi: wykonanie instalacji wodnej, hydrantowej p.poż., kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej;
d) wykonanie robót instalacyjnych branży sanitarnej w części pomieszczeń piwnicy
z przeznaczeniem na szatnie wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi obejmującymi m. innymi: wykonanie instalacji wodnej, hydrantowej p.poż., kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej;
e) wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej w części pomieszczeń parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne wraz z robotami towarzyszącymi obejmującymi m.innymi: wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia, instalacji kontroli dostępu, zasilania urządzeń wentylacji, instalacji połączeń wyrównawczych;
f) wykonanie robót instalacyjnych branży elektrycznej w części pomieszczeń parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i części pomieszczeń piwnicy wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje m. innymi: wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych 230Vogólnego przeznaczenia, instalacji kontroli dostępu, zasilania urządzeń wentylacji, instalacji połączeń wyrównawczych;
g) wykonanie uzupełnienia wewnętrznego układu komunikacyjnego (droga pożarowa)
w części pomieszczeń piwnicy z przeznaczeniem na szatnie wraz z budową schodów zewnętrznych do piwnic i robotami towarzyszącymi. Zakres opracowania obejmuje budowę uzupełnienia drogi wewnętrznej ( droga pożarowa umożliwiająca zawracanie);
h) podstawowe wyposażenie pomieszczeń części parteru (oddziały przedszkolne i części piwnic (szatnie)

3.3.1. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji następujących działań:
a) wykonanie pełnego zakresu prac,
b) wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,

3.3.2 Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 12),
b) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U Nr 81,poz.351 ze zm,),
c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75,poz. 690 ze zm.),
d) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109,poz.719 ze zm.),
e) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 124,poz.1030 ze zm),
f) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121,poz.1137 ze zm),

Szczegółowy zakres do realizacji zamówienia określony został w Projekcie Budowlanym, , Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarze robót stanowiących załączniki nr 7, 8, 9 do SIWZ .
3.3.3Uwaga:
a)Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania systemowe muszą posiadać dokumenty formalno- prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej (deklaracje zgodności, aprobaty oraz certyfikaty);
b)Przed przystąpieniem do użytkowania przedszkola należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 109,po.719),
c) Materiały użyte do budowy winny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi. Zastosowane materiały wyłącznie w I klasie jakości gatunkowej.
d).Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
e)Przy doborze materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy posługiwać się parametrami technicznymi – Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane w dokumentacji pod warunkiem, że będą one o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż przyjęto w w/w dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających przedmiotowe parametry techniczne.
f)Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie branże należy wykonywać zgodnie z opracowaniami poszczególnych branż. Wszelkie niejasności powstałe w trakcie prac budowlanych należy konsultować z autorem projektu.
g)Dopuszcza się zastosowania materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach i właściwościach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z autorem opracowania i inwestorem.
h) Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy pobrać z natury.
i) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania i nadzorowania przedmiotowych prac budowlanych. Użyte materiały powinny posiadać atesty ITB oraz spełniać wymagania polskich norm budowlanych, oraz posiadać odpowiednie aprobaty techniczne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2020 | 12:00


» Location

ul. Spacerowa 8
Zagnańsk 26-050
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
Zagnańsk 26-050
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in