Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego

» Notice description

Przedmiotem są remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
Zamówienie podzielone zostało na 3 części:
Część 1: Remont drogi powiatowej nr 3334W Wir – Goszczewice - Przytyk od km 7+191 do km 8+991, odcinek długości 1 800 m
W ramach robót należy wykonać m.in.:
1) wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną AC 16W oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej AC 11S,
2) umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,
3) remont istniejących urządzeń odwadniających,
4) naprawę powstałych przełomów,
5) wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów,
6) remont włączeń dróg lokalnych,
7) remont zatok autobusowych,
8) niezbędne roboty ziemne,
9) frezowanie istniejącej nawierzchni.
Część 2: Remont drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia od km 3+549 do km 5+355, odcinek długości 1 806 m
W ramach robót należy wykonać m.in.:
1) wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną AC 16W oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej AC 11S,
2) umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,
3) remont istniejących urządzeń odwadniających,
4) naprawę powstałych przełomów,
5) wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów,
6) remont włączeń dróg lokalnych,
7) niezbędne roboty ziemne.
Część 3: Remont drogi powiatowej nr 3530W Klwatka – Bogusławice – Skaryszew od km 3+675 do km 5+625 odcinek długości 1 950 m
W ramach robót należy wykonać m.in.:
1) wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną AC 16W oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej AC 11S,
2) umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,
3) remont istniejących urządzeń odwadniających,
4) naprawę powstałych przełomów,
5) remont zjazdów oraz włączeń dróg lokalnych,
6) niezbędne roboty ziemne.
Zamawiający wymaga dla wszystkich w/w części ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.
Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach każdej z Części zamówienia podane jest w drukach kosztorysów ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:
1) kosztorysach ofertowych,
2) dokumentacjach projektowych,
3) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
zawartych w Tomie III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
W dokumentacji projektowej dla Części 1 i Części 3 zamówienia zawarty został większy zakres robót niż zlecany w ramach niniejszego postępowania przetargowego.
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, źródło lub szczególny proces, który je charakteryzuje – Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od parametrów wymaganych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń równoważnych wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 13:00


» Location

ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul. Graniczna 24
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in