Dostawa płyt drogowych typu JOMB na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przysietnica

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych wielootworowych typu JOMB, przeznaczonych na remonty dróg gminnych, w ilości 850 sztuk z możliwością zwiększenia zakresu do 1050 sztuk. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, załadunek, transport i rozładunek płyt w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – teren Gminy Brzozów, sołectwo Przysietnica.

W ramach zamówienia zamawiający zamierza skorzystać z tzw. prawa opcji. Poprzez prawo opcji zamawiający rozumie:
• określenie przez zamawiającego minimalnej liczby płyt drogowych których zakup zamawiający gwarantuje tzw. zamówienie podstawowe
• określenie cen w których zamawiający będzie uprawniony (ale nie zobligowany) do zakupienia płyt drogowych w liczbie określonej przez zamawiającego ale nie większej niż maksymalna liczba płyt drogowych a wykonawca zobowiązany będzie dostawę zrealizować, przy czym realizacja zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku przesłania wykonawcy odpowiedniej informacji o skorzystaniu z prawa opcji, zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy
Zamawiający określa minimalną liczbę płyt drogowych a więc zamówienie podstawowe: 850 sztuk
Zamawiający określa maksymalną liczbę płyt drogowych które zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu prawa opcji (czyli łącznie zakup podstawowy oraz prawo opcji): 1050 sztuk

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 12:00


» Location

ul. Armii Krajowej 1
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Gmina Brzozów
ul. Armii Krajowej 1
Brzozów 36-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in