Remont drogi powiatowej Nr 1216N Zajączki-Pietrzwałd

» Notice description

1. „Remont drogi powiatowej Nr 1216N Zajączki-Pietrzwałd”
2. Opis istniejącego stanu technicznego :
Droga klasy L, długość odcinka 1,115km, km 10+215-11+330.
Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni 4,0 mb w złym stanie technicznym (występują liczne ubytki). Wzdłuż drogi powiatowej brak ciągów pieszych, rolę ciągów dla pieszych spełnia pobocze gruntowe lub droga. Spływ wody jest powierzchniowy. W ciągu drogi powiatowej znajdują się zjazdy do posesji lub na pola uprawne i na działki będące drogami wewnętrznymi.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) oczyszczenia i skropienia nawierzchni,
2) ułożenie nawierzchni bitumicznej,
3) wykonanie zjazdów z masy bitumicznej
4) wykonanie ścieków odwadniających z kostki kamiennej,
5) ułożenie poboczy z kruszywa oraz wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty (teren budowy);
b) utrzymanie ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
c) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót;
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt;
4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp,
w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. t.j. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 09:00


» Location

ul. Grunwaldzka
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Grunwaldzka
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in