Udzielenie i obsługę dwóch kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań: 1. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej” 2. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg w centrum wsi Borowa” oraz na sfinansowanie pozostałego deficytu budżetowego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi dwóch kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego w wysokości:
1. 221 781,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) w związku z realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Borowej” 2. 2 144 922,00 zł (słownie dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 00/100) w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg w centrum wsi Borowa” oraz na sfinansowanie pozostałego deficytu budżetowego
Szczegółowe warunki zamówienia, w tym standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp:
Przewidywany termin wykorzystania kredytów: 30.06.2020r.
Kredyty zostaną wykorzystane zgodnie z uchwałą nr XIX/119/2020 i uchwałą nr XIX/120/2020 Rady Gminy Borowa z dnia 29 maja 2020 r.
Kredyty będą przekazane na żądanie Zamawiającego, jednorazowo na jego rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu gminy.
Karencja w spłacie kredytów do 31 grudnia 20220 r.
Okres kredytowania od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2030 r.
Spłata odsetek miesięczna, począwszy od pierwszego dnia, w którym wykorzystano transzę kredytu po otrzymaniu pisemnej informacji o wysokości odsetek.
Bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat.
Marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat.
Spłata kapitału każdego z kredytów nastąpi w 36 ratach miesięcznych płatnych na koniec kwartału, począwszy od 31.03.2022 r., zgodnie z harmonogramem podanym w SIWZ
Oprocentowanie każdego kredytu stanowi koszty obsługi kredytu.
Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
Formę zabezpieczenia kredytów stanowią weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy.
Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US.
Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa).
Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń.
Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno – prywatnym.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

Borowa 223
Borowa 39-305
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Borowa
Borowa 223
Borowa 39-305
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in