Remont części pomieszczeń w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 wraz z robotami towarzyszącymi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2 i w pom. 105 w budynku dydaktycznym przy ul. Henryka Pobożnego 11 .
1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Budynek Główny nr 1: pom. nr 174, 175 A 176:
Roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkowe, malarskie, układanie wykładzin dywanowych i PCV, stolarka drzwiowa;
1.2. Budynek Główny nr 2: pom nr 04, 04 A,14, 244,326, 327, korytarz poziomu -1
Roboty rozbiórkowe, tynkowe, malarskie, posadzkarskie, układanie wykładzin PCV
i dywanowych;
1.3. Budynek Dydaktyczny przy ul. Pobożnego 11: pom 105
Ustawienie ścianki działowej z płyt GK wraz z dostosowaniem istniejącego sufitu podwieszanego oraz stolarką drzwiową.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 8 SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 9 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 10 do SIWZ).

2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej
w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Technicznego w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem mail na adres: at@am.szczecin.pl do dnia 10.06.2020 r.
godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału
w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) prace rozbiórkowe,
2) prace wykończeniowe (m.in. tynkarskie, szpachlarsko -malarskie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:30


» Location

Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in