„Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92 - cz.1 zaplecze dydaktyczne (COS SG)”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92 - cz.1 zaplecze dydaktyczne (COS SG)” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zakres zadania, planowanego do wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. obejmuje:
a) etap I - wykonanie dokumentacji projektowej realizacji przebudowy dróg wewnętrznych, placów, chodników i opaski wokół budynku nr 3, obejmującej projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar, kosztorys na wartość robót określoną w ofercie oraz inne opracowania, niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, realizowanego na działce nr 6, obręb 19, ul. Piłsudskiego 92, na podstawie zgłoszenia robót budowlanych,
b) etap II - wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej związanych z przebudową dróg, chodników i opaski wokół budynku nr 3 przy ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, zwanymi dalej "robotami budowlanymi";
c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej.

Opis przedmiotu zamówienia, poza treścią Rozdziału XV siwz oraz załącznika nr 7 do siwz, stanowią:
 Program Funkcjonalno-Użytkowy (publikowany na stronie internetowej Zamawiającego jako plik „PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf”),
a wraz z nim
 ”zał. 1 do PFU - plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem robót”,
 „zał. 2 do PFU - Zalecenia konserwatora zabytków”,
 „zał. 3 do PFU - Opinia geotechniczna”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 11:00


» Location

Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
Koszalin 75-531
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
Koszalin 75-531
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in