Przebudowa ulicy Zielonej w Stanisławicach, gm. Koniecpol

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie konstrukcji jezdni ulicy Zielonej w Stanisławicach wraz z wykonaniem obustronnych poboczy na odcinku o długości 725 mb. Szerokość jezdni 5,0m, szerokość poboczy 2x0,75m. Zakres prac obejmuje, m.in.:
1) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, ziemne i mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
2) przebudowę nawierzchni jezdni o następującej konstrukcji:
a) warstwa odsączająca z pospółki; grubość po zagęszczeniu 10 cm;
b) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm; grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; grubość po zagęszczeniu 5 cm;
d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; grubość po zagęszczeniu 4 cm;
3) wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm;
4) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 7 szt.;
5) montaż oznakowania pionowego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Projekt budowlany, Projekt organizacji ruchu i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGI:
1) W załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający przedstawił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym i zamieszczony został jedynie w celach informacyjnych do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu.
2) Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej terenu prowadzenia robót w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji w celu wytyczenia zakresu robót i sporządzenia operatów geodezyjnych powykonawczych.

W przypadku przedstawienia w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia materiałów, produktów ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający, dopuszcza oferowanie przez wykonawców materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów i produktów o takich samych bądź lepszych parametrach jakościowych i użytkowych.
Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Koniecpol
ul. Chrząstowska
Koniecpol 42-230
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in