Zakup i dostawa farb, lakierów, szpachli, pędzili , preparatów chemicznych odrdzewiająco konserwujących ,silikonów ,płynów do spryskiwaczy szyb, mycia szyb samochodowych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa technicznych środków materiałowych tj.:
 farb,
 lakierów,
 rozcieńczalników ,
 pędzli,
 środków odrdzewiająco- konserwujących,
 płynów do mycia szyb samochodowych ,
 płótna i papierów ściernych,
 taś izolacyjnych,
 silikonów,
 środków do konserwacji i dezynfekcji sprzętu.
wyszczególnionych w załącznikach od nr 3 do nr 3h, - Formularze cenowe, oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (dodatkowe warunki zamówienia). Informacje zawarte w załącznikach od nr 3 do nr 3 h , dotyczące poszczególnych części zamówienia zostały przedstawione na arkuszach.
a) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment wymieniony w załącznikach – formularze cenowe, na koszt własny , własnym środkiem transportu w ilościach i cenach zawartych w formularzu cenowym .
b) wszystkie produkty wyszczególnione w załącznikach nr 3, 3c, 3e, 3g, muszą być dostarczone w szczelnych opakowaniach fabrycznie zamkniętych.
c) wszystkie produkty wyszczególnione w załącznikach od nr 3 do nr 3 h, muszą być dostarczone w opakowaniach, na których musi być załączona informacja o pochodzeniu produktu, dacie produkcji oraz okresie przydatności do użycia.
d) produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji, zawierać etykiety o pochodzeniu produktu.
e) wykonawca dostarczy wszystkie produkty wolne od wad i fabrycznie nowe.
f) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dostawy (dotyczy załączników nr: 3, 3c, 3e, 3g, karty charakterystyki niebezpiecznych substancji na wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia.
g) wykonawca udziela gwarancji na okres min.12 miesięcy od daty odbioru, lub dłuższy jeżeli przewiduje to karta technologiczna produktu.
h) Wykonawca dostarczy produkty do magazynu na wskazany przez Zamawiającego adres, podany w odpowiednim zamówieniu:
 Jednostka Wojskowa 1749, 70-904 Al. Wojska Polskiego 250, Służba Czołgowo -Samochodowa, (dotyczy części 1- 8)
 Magazyn Sekcji zabezpieczenia szkolenia, 15 WOG w Szczeci, ul. Narutowicza 10A, (dotyczy cz. 9)
i) Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do dostawy przedmiotu zamówienia dokumentu WZ, który będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.
j) Wykonawca odbierze od Zamawiającego opakowania po zużytych produktach w czasie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do ich przekazania (dotyczy załącznika nr 3 ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
Narutowicza 10A
Szczecin 70-231
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Construction materials category published on OnePlace in last 10 days.