Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kotliska gm. Kutno

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kotliska gm. Kutno”.

2. Zakres robót przewidzianych do realizacji:

2.1. Wykonanie koryta drogi na poszerzeniu przy pomocy równiarki;
2.2. Wykonanie miejscowych uzupełnień na istniejącej drodze;
2.3. Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni;
2.4. Wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniach;
2.5. Wykonanie warstwy ścieralnej;
2.6. Wykonanie zjazdów do pól z tłucznia;
2.7. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego;
2.8. Wykonanie przepustów na ławie betonowej;
2.9. Obsługa geodezyjna.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna - załącznik nr 11 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 19 do SIWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ i załączniki nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane prace, zamontowane urządzenia i wykorzystane materiały.
4. Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót i zaistnienie ewentualnych niezgodności lub braków w ich treści zgłosić Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) dotyczących:
6.1. Wykonywanie robót w zakresie czynności w branży budowlanej;
6.2. Wykonywanie robót w zakresie czynności w branży drogowej.
7. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu w formie oświadczenia / wykazu dane osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.
8. Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarze robót, projektach, specyfikacjach technicznych, mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/.
9. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych.
10. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej.
11. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
12. Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowalne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały równoważne muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody, wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.
14. Wykonawca Zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonania robót.
15. Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233140-2 Roboty drogoweMake an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 12:20


» Location

ul. Witosa 1
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kutno
ul. Witosa 1
Kutno 99-300
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in