Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki

» Notice description

1 Część I
1.1. Przebudowa ul. Bartnickiej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Zakres zadania obejmuje:
1.1.1. Przebudowę ul. Bartnickiej w Pszczółkach o długości ok. 330 mb na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 459/2; 501/3; 816, 827 obręb Pszczółki, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz pozwoleniem na budowę (Decyzja 72/2019 z dnia 29.012019 r.) obejmującą:
a) wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego),
b) budowę zjazdów i dojść na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru grafitowego, dojścia – koloru żółtego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu.
Zjazd na ul Św. Ambrożego należy dostosować do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej wybudowanej w 2020 r w ramach przebudowy ul Orzeszkowej i Św. Ambrożego.
c) wykonanie oznakowania pionowego w postaci 6 znaków drogowych (po dwie sztuki znaków B-44; B-43; A-7) oraz 1 sztuki progu zwalniającego o wymiarach 500x90x5 cm (guma wyklejona odblaskową taśmą w kolorze żółtym), wykonanie 2 skrzyżowań wyniesionych z kostki brukowej koloru czerwonego - 1szt na rozjeździe ul Bartnickiej na wysokości dz. 813 i 1 szt. na skrzyżowaniu ul Bartnickiej z ul. Miodową,
d) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m,
e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym.
Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą.
1.1.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bartnickiej, w tym między innymi:
a) budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV 200, 250 i 300 mm SN8 ze studniami rewizyjnymi betonowymi fi 1200, studzienkami betonowymi fi 500 z osadnikiem i żeliwnym wpustem z wprowadzeniem wód do istniejącej przepompowni wód opadowych usytuowanej w ul św. Ambrożego poprzez budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o objętości min. 53 m3 i kontrolowane odprowadzenie nadmiaru wód do przepompowni z zastosowaniem regulatora przepływu.
b) budowę żelbetowego separatora substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem.
1.1.3. Budowę oświetlenia drogowego zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i pozwoleniem
na budowę – Decyzja nr 3/2018 z 02.01.2018 r., obejmującą między innymi:
a) budowę 11 słupów oświetleniowych stalowych ośmiokątnych o wysokości 8 m z wysięgnikiem 1,5 m na fundamentach prefabrykowanych,
b) montaż 11 szt. opraw LED w tym 4 szt. o źródle mocy 50W LED 6650lm i 7 szt. o źródle mocy 35W LED 4850lm (temperatura barwowa 5700K),
c) wykonanie połączenia kablowego słupów,
d) wykonanie zasilania oświetlenia drogowego z szafki oświetleniowej wraz z systemem sterowania oświetleniem,
e) wykonanie badań i pomiarów,
W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa, światłowodowa.
1.2. Przebudowa ul. Miodowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Zakres zadania obejmuje:
1.2.1 Przebudowę ul. Miodowej w Pszczółkach (o długości ok. 303 mb) na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 459/2; 501/3; 827 obręb Pszczółki, zgodnie z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz pozwoleniem na budowę (Decyzja 1105/2018 z dnia 15.11.2018 r.) obejmującą:
a) wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego),
b) budowę zjazdów i dojść na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru grafitowego, dojścia – koloru żółtego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu.
Zjazd na ul Św. Ambrożego należy dostosować do istniejącej nawierzchni.
c) wykonanie oznakowania pionowego w postaci 6 znaków drogowych (po dwie sztuki znaków B-44; B-43; A-7) oraz 2 progów zwalniających o wymiarach 500x90x5 cm (guma wyklejona odblaskową taśmą w kolorze żółtym),
d) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m,
e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym,
Należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą.
1.2.2. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej, w tym między innymi:
a) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U fi 200, ze studniami rewizyjnymi z kręgów żelbetowych fi 1200, z wprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej ul Bartnickiej.
W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa, światłowodowa.
2. Część II
2.1. Przebudowa ul. Kamiennej w miejscowości Rębielcz wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Zakres zadania obejmuje:
Przebudowę nawierzchni drogi na działkach 153/8, 150 i 273 w tym:
a) rozebranie istniejącej nawierzchni (na części drogi nawierzchnia z kamienia polnego). Kamień pochodzący z rozbiórki drogi stanowi własność Zamawiającego i należy przewieźć w miejsce wskazane na odległość do 10 km. Likwidację istniejącego oświetlenia na słupach energetycznych (protokolarne przekazanie zdemontowanych opraw firmie Energa Oświetlenie);
b) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC-U na dz. 153/8 z przebudową i włączeniem do istniejącej studni Sd11 (dz. 155/2) i Sd2 (dz. 273);
c) budowę nowej konstrukcji drogi, nawierzchni z kostki betonowej jako ciągu pieszo-jezdnego (pas jezdny szerokości 4,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru szarego, pas pieszy szerokości 1,5 m z kostki brukowej 8 cm koloru żółtego) na długości ok. 270 m, budowę nawierzchni z płyt YOMB gr. 12 cm na długości ok. 230 m i szerokości 6m z wykonaniem utwardzonych obustronnie poboczy o szerokości 0,75 m, wykonanie skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej koloru czerwonego, budowę zjazdów i dojść na posesje (kostka brukowa 8 cm, zjazdy – koloru czerwonego, dojścia – żółtego, płyty YOMB, kruszywo betonowe) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu. Wykonanie oznakowania pionowego,
d) budowę sieci oświetlenia drogowego z włączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej, budowę 6 słupów oświetleniowych, wys. 8 m o przekroju ośmiokątnym z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza),
e) montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 60 cm x 40 cm, montowanej na słupie o wysokości do 2,5 m nad gruntem, w miejscu i według wzoru ustalonego z Zamawiającym,
W terenie objętym zakresem robót znajdują się sieci: elektroenergetyczna nN-0,4kV, sanitarna, wodociągowa, telekomunikacyjna,
2.2. Przebudowa części ul. Tęczowej w miejscowości Rębielcz.
Zakres zadania obejmuje:
a) przebudowę nawierzchni drogi na części działki 152/2, w tym budowę nawierzchni z płyt YOMB gr. 12 cm na długości ok. 90 m i szer. 6m z połączeniem nawierzchni budowanej w dz. 158/3
oraz z nawierzchnią z kostki betonowej w dz. 152/2,
b) wykonanie utwardzonych obustronnie poboczy o szer 0,75 m.
W terenie objętym zakresem robót znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej.
2.3. Remont części nawierzchni z kostki betonowej ul. Tęczowej w Rębielczu.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu lokalnej wymiany gruntu konstrukcji jezdni na drodze gminnej ulicy Tęczowej w miejscowości Rębielcz zlokalizowanych w trzech miejscach o wymiarach 2x2 m, 2x9 m, 2x3 m. Wymiana gruntu zlokalizowana jest nad przewodami istniejącej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na występowanie zapadnięć w pobliżu krawędzi jezdni obramowanej krawężnikiem w zakres prac wchodzi również ręczna rozbiórka krawężnika z odtworzeniem.
Zakres prac obejmuje:
- ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm w trzech miejscach wskazanych przez Zamawiającego z oczyszczeniem i odłożeniem materiału na palety z przeznaczeniem do ponownego wbudowania,
- mechaniczne lub ręczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. 20 cm z odłożeniem na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania,
- ręczne rozebranie istniejących krawężników betonowych, w celu eliminacji uszkodzenia z oczyszczeniem i odłożeniem materiału na palety do ponownego wbudowania w tym samym miejscu,
- mechaniczne rozebranie istniejącej ławy betonowej krawężników z podsypką pod krawężniki z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem,
- mechaniczne lub ręczne rozebranie istniejącej warstwy odsączającej gr. 35 cm na odkład do ponownego wbudowania,
- wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV pod wymianę gruntu słabonośnego wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem na głębokość do 2 m,
- wykonanie nasypów wymiany gruntu z materiału zakupionego przez Wykonawcę z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm zagęszczarką,
- ułożenie dodatkowej warstwy separacyjnej z geotkaniny o gramaturze min. 150g/m2,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 35 cm - materiał z wykopu,
- ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - krawężniki z rozbiórki,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20 cm po zagęszczeniu z uzupełnieniem ubytków - materiał z wykopu,
- odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionową regulacją istniejących urządzeń znajdujących się w istniejącej nawierzchni wraz z spoinowaniem piaskiem - kostka z rozbiórki istniejącej nawierzchni,
- prace porządkowe w pasie wykonywanych robót.
2.4. Przebudowa części ul. Sosnowej w Kleszczewku.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni drogi gminnej ulicy Sosnowej w miejscowości Kleszczewko o długości 140 mb oraz zjazdów na posesje (w ilości
7 szt.) z kamienia polnego nieregularnego, grubości 16-18 cm pochodzącego z rozbiórki ul. Kamiennej w Rębielczu. Pozostałe materiały do wykonania nawierzchni z kamienia Wykonawca robót dostarczy
na własny koszt, co powinno zostać ujęte w cenie oferty Wykonawcy. Istniejąca droga gminna ul. Sosnowa w miejscowości Kleszczewko na odcinku przewidzianym do remontu posiada zmienną szerokość jezdni 3,6 m - 4,1 m oraz nawierzchnię gruntową i z mieszanki kruszywa naturalnego, łamanego. Materiał z korytowania jezdni i zjazdów o grubości 35-40 cm należy złożyć na odkład, a następnie wbudować
w warstwie grubości około 15-20 cm na jezdni tej samej ulicy w odległości do 1 km na odcinku o długości około 300 m.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a) Nawierzchni z kamienia polnego:
- mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na jezdni o długości 140 m i szerokości 4 m,
- mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 40 cm na zjazdach na posesje (7 szt.),
- złożenie materiału na odkład z przeznaczeniem do ponownego wbudowania,
- wyprofilowanie koryta z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i profilu podłużnego,
- wyregulowanie istniejących urządzeń w nawierzchni jezdni i zjazdów (włazy kanalizacyjne, obudowy zaworów),
- ułożenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- ułożenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- ułożenie nawierzchni jezdni szerokości 4 m i długości 140 m oraz zjazdów z kamienia polnego pochodzącego z rozbiórki gr. 16-18 cm,
- wypełnienie spoin na pełną głębokość podsypką cementowo-piaskową 1:4,
- prace porządkowe w pasie wykonywanych robót.
b) Nawierzchni z kruszywa pochodzącego z korytowania:
- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Sosnowej z zagęszczeniem z nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych,
- wbudowanie warstwy nawierzchni gr. 15-20 cm z kruszywa pochodzącego z korytowania na jezdni o długości około 300 m i szerokości około 4,5 m,
- wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej warstwy,
- prace porządkowe w pasie wykonywanych robót.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu Zamawiającego (Inwestora) do gestorów sieci z informacją o planowanym terminie rozpoczęcia prac oraz o konieczności zajęcia pasa drogowego
i poniesienia kosztów z tym związanych.
5. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie zjazdów, chodników oraz w podbudowie konstrukcji jezdni kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej – kruszywa łamane
SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku, posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie
w budownictwie drogowym. Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie prawidłowego wskaźnika zagęszczenia gruntu na wykonanej podbudowie, zwłaszcza po trasie istniejących sieci.
Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, oraz możliwość odbioru odpadów przez uprawniony podmiot. Harmonogram odbioru odpadów zostanie przekazany Wykonawcy realizującemu roboty w momencie przekazania placu budowy.
W trakcie realizacji prac nie zezwala się na poruszanie się sprzętu oraz transportu materiałów po drogach innych niż przewidziane do przebudowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacjach projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia.
7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie.
Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 10:30


» Location

ul. Pomorska 18
Pszczółki 83-032
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Pszczółki
ul. Pomorska 18
Pszczółki 83-032
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in