Zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji

» Notice description

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostarczanie fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Ośrodka Geodezji. Szczegółowy opis jakościowy oraz ilościowy przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzu asortymentowo cenowym, (kolumny: 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 10) stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej s.i.w.z. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy.
Zamawiający wymaga złożenia oferty na oryginalne tonery dla pozycji:
19,20,21,22,23,24,33, 35,36,37,38 Formularza asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia.
1.2 Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: fabrycznie nowe, oryginalne lub równoważne.
1.3 Pod pojęciem „oryginalnych” materiałów eksploatacyjnych rozumie się materiały wyprodukowane lub zalecane do stosowania przez producenta urządzeń. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia.
1.4 Pod pojęciem „fabrycznie nowe” rozumie się:
a. produkty wykonane z nowych, dotychczas nieużywanych elementów, bez śladów uszkodzenia i użytkowania, nieregenerowane (tj. niepoddane procesowi ich ponownego napełniania), nieprefabrykowane i nierefabrykowane (tj. do przywrócenia ich stanu użytkowego – nie zastosowano w miejsce zużytych ani nowych, ani odzyskanych części z zużytych kartridży), w oryginalnych opakowaniach producenta;
b. produkty pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi.
Dostarczone materiały muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta.
Za fabrycznie nowy nie uznaje się materiału, którego pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.
1.5 Pod pojęciem „równoważnych” materiałów eksploatacyjnych rozumie się:
a) materiały fabrycznie nowe, zaprojektowane przez producenta i oznaczone fizycznie jego logo, kompatybilne z urządzeniem, do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego lub zalecanego do stosowania przez producenta urządzenia.
b) materiały pochodzące z bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi.
c) materiały w odniesieniu których wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do laserowych drukarek monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych lub innymi normami równoważnymi, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego; (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów – testów).
Oferowane materiały równoważne nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku oferowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: informowanie o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, głowicy, itp.)
1.6 Ww. dokumenty lub równoważne Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się przedłożyć Zamawiający w każdej chwili na żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku dwukrotnej reklamacji zamiennika polegającej na tym, że drukarka nie chce drukować na tym zamienniku albo go nie widzi, Wykonawca w tej samej cenie ma obowiązek dostarczyć produkt oryginalny dedykowany przez producenta. Parametry jakościowe i wydajnościowe zaoferowanych zamienników nie mogą być słabsze od oryginalnych produktów zalecanych przez producenta danego sprzętu.
1.7 Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu umowy własnym środkiem transportu, na własny koszt i własne ryzyko.
1.8 Zamawiający posiada trzyletnie gwarancje udzielone przez wykonawców dostawców sprzętu komputerowego drukarek i urządzeń dla których niezbędny jest zakup oryginalnych materiałów eksploatacyjnych będący przedmiotem zamówienia i określonych w pozycjach: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 37, 38 Formularza asortymentowo-cenowego przedmiotu zamówienia.
1.9 W związku z powyższym Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy że w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych zobowiązuje się do zagwarantowania serwisu sprzętu i pokrycia kosztów serwisowania w autoryzowanym serwisie producenta danego sprzętu w przypadku gdy usterka zostałaby wywołana przez stosowanie produktów równoważnych.
1.10 Jeżeli w załączonych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia został podany przez Zamawiającego typ urządzenia materiału bądź nazwa własna producenta odnośnie wyrobu, to zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuści rozwiązania o parametrach nie gorszych od wskazanych w tych dokumentach. W takiej sytuacji Wykonawca musi podać istotne parametry funkcjonalne i użytkowe proponowanych rozwiązań równoważnych pozwalające Zamawiającemu na porównanie z rozwiązaniami zawartymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu asortymentowo cenowym, (kolumny: 1 ,2, 3, 4, 8, 9 i 10) a także musi wykazać na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, że dostawy i usługi oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1.11 Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie:
1.12 - części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy,
1.13 - nazwę (firm) podwykonawców.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 12:00


» Location

Traugutta 21/23
Łódź 90-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Łódzki Ośrodek Geodezji
Traugutta 21/23
Łódź 90-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in