Dostawa sprzętu medycznego II

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego 2”.
2.Cały przedmiot zamówienia został podzielony na niezależne od siebie części od nr 1 do nr 7.
3.Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie liczbę części. Wymagane jest jednak zaoferowanie wszystkich pozycji asortymentowych w danej części. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
Część 1 – Dostawa sprzętu medycznego, Zał. nr 1.1 – 8 pozycji
1)poz. 1 – wymagane szkolenie personelu z zakresu obsługi oraz pierwsza nieodpłatna walidacja termometrów w okresie do 24 miesięcy,
2)poz. 7 – wymagane nieodpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu EKG
Część 2 – Dostawa wyposażenia medycznego Zał. nr 1.2 – 11 pozycji
1)poz. 1-3 – wszystkie meble muszą pochodzić od jednego producenta
Część 3 – Dostawa koncentratora tlenu, Zał. nr 1.3 – 1 pozycja, Zał. nr 1.3a – specyfikacja koncentratora tlenu
Część 4 – Dostawa inhalatora tłokowego, Zał. nr 1.4 – 1 pozycja
Część 5 – Dostawa defibrylatora AED, Zał. nr 1.5 – 1 pozycja
Część 6 – Dostawa lampy bakteriobójczej, Zał. nr 1.6 – 1 pozycja
Część 7 – Dostawa materaców przeciwodleżynowych, Zał. nr 1.7 – 1 pozycja
4.W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca powinien posiadać do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu na terenie RP oraz wprowadzenie do używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 175 z późn. zmianami) oraz innymi przepisami prawa stosownie do klasyfikacji wyrobu.
5.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia we wszystkich częściach spełniał właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe, wymogi co do opakowania (nadruki w języku polskim, znak CE na opakowaniu) i przechowywania oraz posiadać pozwolenia dopuszczające do obrotu.
6.Zamawiający wymaga dołączenia aktualnego katalogu firmowego z opisem oferowanych produktów w języku polskim, na podstawie którego przygotowano ofertę (tylko strony z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany). Kody z katalogu muszą się zgadzać z kodami w tabeli.
7.W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu.
8.Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzach cenowych ogólną ilość danego asortymentu na opakowania jednostkowe, w jakich jest on obecnie konfekcjonowany i sprzedawany, zachowując oczywiście podaną ogólną ilość. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wychodzi liczba ułamkowa to należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:30


» Location

Grunwaldzka 48
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
Grunwaldzka 48
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in