Dostawa artykułów i urządzeń administracyjno - biurowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są materiały i sprzęt wymieniony w formularzach cenowych – załączniki nr 2.1-2.4 do SIWZ, zwanych artykułami i urządzeniami administracyjno-biurowymi. 2. Zamawiający dzieli zamówienie na części oraz dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą pełny asortyment danego zadania. Liczba zadań 4.
Zadanie 1 – dostawa tablic, ramek oraz antyram;
Zadanie 2 – dostawa różnych materiałów papierniczych, segregatory;
Zadanie 3 – dostawa materiałów piśmienniczych;
Zadanie 4 – dostawa pozostałego wyposażenia biurowego;
Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe nie mogą być przeterminowane, a termin przydatności do użytku nie krótszy niż 9 miesięcy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami odnośnie realizacji zamówienia zawierają: Formularze cenowe- załączniki nr 2.1-2.4 do SIWZ, Projekt umowy- załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega sobie możliwość zwiększenia wartości umowy o maksymalnie 40 % wartości netto danego zadania na zakup dodatkowych ilości artykułów wyszczególnionych w załącznikach nr 2.1-2.4 do SIWZ tj. formularzach cenowych za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone artykuły niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 11.12.2020 r. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2020 | 10:00


» Location

Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Bukowska 34
Poznań 60-811
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in