„Modernizacja chodnika przy ulicy Struga w Jaworze” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika przy ulicy Struga w Jaworze” w ramach zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania modernizacji polegającej na odtworzeniu chodnika przy ul. Struga w Jaworze, przy ciągu pieszo-jezdnym w kierunku basenu miejskiego, dz. nr 183/1, 570, 571, Obręb nr 08 – Zacisze.

3. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja polegająca na odtworzeniu ciągu chodnika przy ciągu pieszo-jezdnym biegnącym od ul. Struga w Jaworze w kierunku basenu miejskiego oraz przełożenie ogrodzenia siłowni i jej elementów. Zamierzenie polega na demontażu ogrodzenia (siatka + słupki) siłowni zewnętrznej ok. 147m2, przełożeniu urządzeń i ławek (łącznie 10 sztuk) kilka metrów dalej oraz odtworzeniu konstrukcji (wykonanie koryta pod nieistniejącą już częścią ciągu chodnika, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego) i nawierzchni naturalnej mineralnej. Odtworzenie chodnika na powierzchni ok. 220m2 wykonując uprzednio wyżej opisane czynności dotyczące korytowania i wykonania warstw podbudowy. Dolna warstwa podbudowy powinna wynosić 10cm po zagęszczeniu a górna 8cm po zagęszczeniu (należy zagęszczać warstwami). Chodnik należy zamknąć obrzeżami betonowymi, które będą posadowione na wcześniej wykonanych ławach. Łączna długość obrzeży to ok. 220m. Wierzchnią warstwę nawierzchni chodnika należy wykonać z kruszywa naturalnego mineralnego.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami i normami.

5. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z SIWZ oraz z istotnymi postanowieniami umowy. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Roboty ujęte w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy i ich nie ujęcia
w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Ewentualny brak, w przedmiarze robót elementów rozliczeniowych wynikających z SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.

6. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń dotyczących udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego.

8. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej użyto nazwy marek (firm), nazwy wyrobów
budowlanych czy technologii lub jakiejkolwiek nazwy identyfikujące producenta, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości,
a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych czy technologii, które zapewnią oczekiwane przez Zamawiającego efekty.

9. Zatrudnienie na umowę o pracę.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie bezpośredniego wykonania robót budowlanych przy wykonaniu modernizacji chodnika, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymóg ten nie dotyczy m.in. projektantów, osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, osób wykonujących usługi transportowe i sprzętowe.

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczeniem to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu a także powinna pozwalać na identyfikację;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 9 czynności.

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

14. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi w SIWZ, podatek VAT, wszelkie koszty w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT.

15. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji rękojmi wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na zastosowane konstrukcje, materiały, wyroby budowlane i urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane.

16. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje w SIWZ oraz
w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 11:30


» Location

ul. Rynek 1
Jawor 59-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Gmina Jawor
ul. Rynek 1
Jawor 59-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in