Remont wnętrz budynku nr 32 (DS-2)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu wnętrz budynku
nr 32 (DS-2) na terenie Kampusu Mundurowego Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
Zamówienie będzie zrealizowane na rzecz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Miejsce realizacji zamówienia: Kampus Mundurowy 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195.
Zakres robót obejmuje:
a. ułożenie w pokojach posadzki z wykładziny dywanowej na istniejącej posadzce ze zgrzewanej wykładziny pcv;
b. wymianę okładzin ściennych i podłogowych w łazienkach, montaż urządzeń sanitarnych (z użyciem materiałów inwestora oznaczonych w przedmiarze);
c. malowanie pokoi mieszkalnych;
d. wykonanie obudów z płyt g-k na korytarzach;
e. wykonanie okładzin ściennych i malowania korytarzy.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a. dokumentacja projektowa, tj. przedmiar robót oraz projekt wnętrz w zakresie korytarzy,
b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Warunki realizacji zamówienia:
Wykonawca może zapoznać się z warunkami, w jakich będzie realizowane zamówienie, dokonując wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) i zgodnie z Prawem budowlanym oraz z aktualną wiedzą techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi wykonawca. Ponadto w przypadku podlegających utylizacji odpadów wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Wiśniowa 50
Warszawa 02-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystki w Warszawie
Wiśniowa 50
Warszawa 02-520
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in