Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 105/4 k.m. 47 przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 105/4 k.m. 47 przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej”.

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji zawierającej w szczególności:

1) projekt budowlany rozbiórki (po 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) - który należy wykonać zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz Rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. Projekt rozbiórki zawierać ma elementy niezbędne do złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Projekt powinien zawierać:
- Inwentaryzację obejmującą cały budynek przeznaczony do rozbiórki wraz z instalacjami. Inwentaryzacja powinna obejmować pełne wymiarowanie pomieszczeń, zestawienie powierzchni użytkowych dla poszczególnych pomieszczeń, liczoną w świetle ścian wyprawionych wraz z podaniem wysokości. W inwentaryzacji należy ująć: powierzchnię całkowitą obiektu, wysokość kondygnacji obiektów, kubaturę obiektu, powierzchnie użytkową. Inwentaryzację przyłączy należy wykonać na mapie zasadniczej, zawierającej istniejące uzbrojenie terenu. Do opracowania należy dołączyć dokumentację fotograficzną wszystkich elewacji budynku oraz zdjęcia od wewnątrz budynku, każdej kondygnacji, klatki schodowej.
- Opis techniczny, który powinien zawierać: dane ogólne (podstawa opracowania; przedmiot opracowania; lokalizacja), charakterystykę (opis budowlany; ocena stanu technicznego), opis zakresu, sposobu prowadzenia, organizacji robót rozbiórkowych (analiza warunków realizacji; warunki specjalne prowadzenia robót), sposób odcięcia wszystkich mediów w istniejącym budynku, kolejność robót (podział na etapy robót), technologię i organizację robót (roboty przygotowawcze; sposób wykonania robót rozbiórkowych; roboty ziemne; roboty zabezpieczające), sprzęt do rozbiórki, transport i składowanie materiałów (organizacja wywozu gruzu), wytyczne i zalecenia BHP, opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.
- Część rysunkowa, która powinna zawierać: szkic usytuowania obiektu, zagospodarowanie placu rozbiórki, rzuty obiektu do wyburzenia, zaznaczenie istniejącego uzbrojenia terenu.
2) przedmiar robót (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) - przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust.2 pkt 1.
W przedmiarze należy ująć: kartę tytułową, spis działów przedmiaru (wraz z kodami CPV), odniesienia do STWiOR dla każdej pozycji przedmiaru. W przedmiarach robót należy ująć geodezyjny pomiar powykonawczy (wykonanie operatu geodezyjnego).
3) kosztorys inwestorski (po 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w ust.2
pkt 3,
4) mapa do celów projektowych (5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

3. Przedmiot umowy określony ust. 1 należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików pdf, zgodnie z ilościami określonymi
w ust. 3 (o jak najmniejszej pojemności z uwagi na konieczność zamieszczenia tych treści na stronie internetowej). Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru; jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech,
a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych jak również w wersji umożliwiającej edycję - w formatach plików dokumentów biurowych oraz w razie takiej konieczności w formatach grafiki wektorowej.Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

4. Stan istniejący i planowany zakres przebudowy

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania rozbiórki budynku zlokalizowanego na działce nr 105/4 przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.

Opis nieruchomości:

Budynek zlokalizowany na działce 105/4 o powierzchni 2.983 m2 Budynek trzy kondygnacyjny, bez podpiwniczenia wykonany w konstrukcji stalowej z lekkimi ścianami osłonowymi ocieplonymi wełną mineralną. Dach pokryty blachą trapezową, stropy z płyt żelbetowych wspartych na konstrukcji stalowej. Klatka schodowa z konstrukcji stalowej z biegami i spocznikami stalowymi (parter – I piętro) i konstrukcji stalowej z biegami i spocznikami betonowymi (I- II piętro).
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, teleinformatyczną, hydrantową, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania
Na szczycie budynku od strony północnej wykonano w technologii tradycyjnej jednokondygnacyjny budynek, w którym mieści się kotłownia gazowa.
- powierzchnia zabudowy około – 610 m2
- powierzchnia użytkowa około – 1 340 m2
- kubatura około – 4 600 m3

Fragment mapy zasadniczej stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Wymogi dla wersji elektronicznej:
Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację — projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, art.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną (papierową), Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką art., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami.
Wykonawca sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa.

2. Opracowując dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
2.1. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn.zm.).
2.2. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
2.3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.3. Inne informacje:

1) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
2) uzyskanie mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów,
3) uzyskanie stosownych uzgodnień i zgód dostawców mediów na odcięcie dostaw,
4) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw handlowych. Opracowana dokumentacja nie może w swej treści określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Jeżeli nie będzie to możliwe
i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, wskazaniu temu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z określeniem co należy przez to rozumieć (wskazanie parametrów technicznych),
5) sporządzanie przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty rozbiórkowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanej dokumentacji (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
6) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

4. Gwarancja i rękojmia

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.

5. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 12:00


» Location

ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in