Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany i Raduń poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, z podziałem na 2 części:
CZĘŚĆ 1. Przebudowa dróg gminnych na ul. Raduńskiej i Robotniczej w Dziemianach na odcinku 0,2 km
Zakres robót dla 1 części zamierzenia budowlanego obejmuje:
 roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 roboty rozbiórkowe (frezowanie i rozbiórki nawierzchni asfaltowej pod wyniesione przejścia dla pieszych),
 roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (skarpowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni),
 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych (doziarnienie),
 wykonanie elementów ulic (chodników, wyniesionych przejść dla pieszych),
 regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych,
 wykonanie nawierzchni asfaltowej (5 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna),
 roboty wykończeniowe i towarzyszące (humusowanie i obsianie skarp, montaż znaków, montaż oświetlenia drogowego, malowanie linii segregacyjnych).
CZĘŚĆ 2. Przebudowa drogi gminnej nr 195026G Raduń-Główczewice na odcinku 0,458 mb
Zakres robót dla 2 części zamierzenia budowlanego obejmuje:
 roboty przygotowawcze i pomiarowe
 roboty rozbiórkowe (rozbiórka obecnej nawierzchni ulic z płyt betonowych drogowych typu YOMB oraz ponowne ich wbudowanie w nowej lokalizacji,)
 roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (skarpowanie, koryto pod konstrukcję nawierzchni jezdni),
 wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych
 wykonanie elementów ulic (ułożenie krawężników betonowych, częściowo chodników z kostki betonowej, wyniesionych przejść dla pieszych)
 regulacje pionowe studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych
 wykonanie nawierzchni asfaltowej (5 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna).

Poniżej zawarte zapisy dotyczą obu części zamówienia:

1. Roboty przewidziane do wykonania należy wycenić i wykonać zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym i STWiORB oraz zawartymi w tych dokumentach opisami technicznymi, obowiązującymi normami technicznymi – PN i PN-EN, załączoną częścią rysunkową oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Załączony przedmiar robót, służy jako dokument pomocniczy do wyceny zadania inwestycyjnego, który należy sprawdzić i uzupełnić w zakresie rzeczowym i obmiarowym z projektem budowlanym i załączoną częścią rysunkową, celem właściwej wyceny całej inwestycji. W wycenie oraz zakresie robót uwzględnić przywrócenie innych nawierzchni i nasadzeń m.in. skarp i poboczy do stanu pierwotnego.
3. Zaleca się zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod realizację przebiegu całej inwestycji, celem wyceny ewentualnych prac naziemnych i innych pominiętych w opracowaniach projektowo-kosztorysowych.
4. Ofertę cenową należy przygotować w formie kwoty ryczałtowej dla danej części inwestycji.
5. Zamawiający wymaga wykonania badań próbek kruszywa łamanego przeznaczonego do wbudowania.
6. Materiał pozyskany z korytowania należy przewieźć i wbudować na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od terenu budowy.
7. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na etapie przygotowania i zakończenia robót budowlanych (w tym.: wytyczenie trasy dróg w terenie, ewentualne rozstrzyganie wątpliwości co do przebiegu granic oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).
8. Po zakończeniu inwestycji, na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić kosztorysy powykonawcze - uproszczone całej inwestycji z obmiarem wykonanych robót oraz dokumentacją budowlaną powykonawczą obejmującą również część rysunkową - plany zagospodarowania terenu z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
9. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach.
10. Oba zadania objęte są dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie następujących umów:
1) Umowa nr 69/G/FDS/2020 z dnia 6 maja 2020 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim i Gminą Dziemiany o udzielenie dofinansowania na realizację zadania p.n.: Przebudowa dróg gminnych na ul. Raduńskiej i Robotniczej w Dziemianach,
2) Umowa nr 70/G/FDS/2020 z dnia 6 maja 2020 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim i Gminą Dziemiany o udzielenie dofinansowania na realizację zadania p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 195026G Raduń-Główczewice na odcinku 458 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:
- Projekty budowlane,
- Przedmiary robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, np.: klasa, wytrzymałość lub inne, nie będą gorsze od urządzeń jakie zostały przyjęte w dokumentacji. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach.

II.
1. Stosowanie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu wszystkich robót budowlanych na terenie budowy,
- jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W celu uniknięcia wątpliwości strony określają, iż wymóg ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
c) innych dokumentów,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za spełnienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności na podstawie umowy o pracę. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę skutkujące sankcją w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III. Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

IV. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Minimalny okres gwarancji 40 miesięcy na jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń od daty odbioru końcowego robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.06.2020 | 10:00


» Location

ul. 8 Marca 3
Dziemiany 83-425
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
Dziemiany 83-425
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in