Przebudowa chodnika w ulicy gen. Józefa Zajączka w Częstochowie

» Notice description

Wspólny Słownik Zamówień: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Zamówienie obejmuje między innymi:
- Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm,
- Rozebranie obrzeży 6x20cm,
- Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x40x7cm,
- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - wjazdy,
- Rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu - chodnik,
- Mechaniczne wykonanie koryta chodnik, zjazdu o głębokości 30cm,
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm,
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 25cm - chodnik, zjazd.
- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej szara,
- Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - grafit lub czarny,
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej, a maksymalnie 120 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
1)W zakresie zastosowania art. 29. ust 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy osób wykonujących następujące czynności: brukarskie.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.) Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce realizacji: Częstochowa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 10:30


» Location

Legionów 52
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
Legionów 52
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in