Wykonanie robót budowlanych w ramach następujących zadań: ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska,, ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Bronów,, ,, Zakup i montaż na plac zabaw w m. Czernina,,

» Notice description

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:
Cz. 1 ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Gola Górowska,,
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
- dostawę i montaż huśtawki wahadłowej potrójnej, bujaka sprężynowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wokół montowanych urządzeń,
Cz. 2 ,, Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej w m. Bronów,,
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
- dostawę i montaż urządzenia street workout wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej wokół montowanego urządzenia,
Cz. 3 ,, Zakup i montaż na plac zabaw w m. Czernina,,
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:
- dostawa i montaż piaskownicy z zadaszeniem wypełnionej piaskiem,
- dostawa i montaż 2 ławek z oparciem.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia obejmują: dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z uzupełniającymi je przedmiarami robót z wyłączeniem robót, które nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
3.2. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń , dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych , jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Przy doborze urządzeń kryteriami równoważności są: takie same rozwiązania materiałowe, funkcjonalność urządzeń na poziomie minimalnym wyznaczonym w dokumentacji oraz estetyka urządzeń. Dopuszcza się odchylenia w wymiarach poszczególnych urządzeń. Wykonawca zabezpiecza w ofercie koszty związane ze wyznaczeniem prawidłowych stref bezpieczeństwa oraz nawierzchnię bezpieczną zgodnie ze wskazaniami producenta.
W przypadku posługiwania się normami Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania czyniące zadość wymaganiom tych norm.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 12:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in