Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU w budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce”, w ramach projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU w budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, przy ul. Leśnej 11, zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 335, w obrębie ewidencyjnym Jałówka, gm. Michałowo, podzielony na dwie części (pakiety):
- Pakiet Nr 1: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce, 
- Pakiet Nr 2: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU
w budynku Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce.
Zamawiający oświadcza, iż niniejsze zamówienie, w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU, realizowane jest w ramach projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0559/19 pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Nr umowy: UDA-RPPD.05.01.00-20-0559/19-00 z dnia 02 marca 2020r.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- części dotyczącej Pakietu Nr 1:
a) projekt wykonawczy instalacji kolektorów fotowoltaicznych,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznej,
c) przedmiar robót w zakresie instalacji fotowoltaicznej,
d) oszacowanie możliwych oszczędności zużycia energii elektrycznej po zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej,
- części dotyczącej Pakietu Nr 2:
a) projekt wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU,
b) projekt budowlany w zakresie robót budowlanych polegających na wykonaniu wzmocnienia dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wzmocnienia dachu,
e) przedmiar robót w zakresie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU,
f) przedmiar robót w zakresie wzmocnienia dachu,
g) oszacowanie redukcji emisji CO2 dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby CWU,
h) ekspertyza techniczna dachu istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce,
będące załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymienioną w pkt 3.2. dokumentacja techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż., wytycznymi niniejszej SIWZ oraz obowiązującymi przepisami i normami.
3.4. Pomimo opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ww. dokumentacji, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu, na którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia, w celu oszacowania przez Wykonawcę, na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie dostaw i robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej odbywa się na koszt własny Wykonawcy.
Zasady ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania prac montażowych, instalacyjnych lub ogólnobudowlanych, tj. pracowników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe pod kierownictwem kierownika robót, oraz instalacyjne, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane w pkt 25 SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 12A (dotyczy Pakietu Nr 1) i/lub załącznik nr 12B (dotyczy Pakietu Nr 2) do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane.
Wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym w szczególności kierownika budowy i kierowników robót.
2) Z uwagi na to, że prace, będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą prowadzone na terenie czynnego obiektu, jakim jest Dom Pomocy Społecznej, Wykonawca przez cały okres realizacji prac i w każdym obszarze prowadzonych prac zobowiązany jest tak je organizować i prowadzić, aby ograniczyć do minimum uciążliwości i zagrożenia z tym związane, w szczególności:
a) zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych (odpowiednie oznakowanie),
b) odpowiednio zabezpieczać teren robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu,
c) usuwać na bieżąco i na własny koszt materiały zbędne, odpady i śmieci – zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.),
d) zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad i usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane,
e) utrzymywać na bieżąco porządek na terenie robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie i na drogach transportowych,
f) transportować materiały, urządzenia, narzędzia itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg transportowych,
g) prowadzić roboty wywołujące hałas w godzinach od 7:00 rano do 20:00 wieczorem,
h) niezwłocznie usuwać (na swój koszt) wszelkie awarie powstałe w związku z wykonywaniem robót.
3) W ramach realizacji niniejszego zamówienia oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
a) wykonywania prac z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami ppoż i bhp oraz przepisami prawa budowlanego,
b) prawidłowego prowadzenia dokumentacji robót budowlanych, w tym dziennika budowy,
c) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza prowadzonych robót,
d) zakupienia, dostarczenia i zamontowania urządzeń i materiałów nowych, dobrych jakościowo, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji projektowej, odpowiadających wymogom ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r., poz. 266), posiadających dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające, w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, dopuszczenie do stosowania w budownictwie takie jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości,
e) utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych oraz uporządkowania terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia,
f) zapewnienia nadzoru nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
g) zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej na terenie prowadzonych prac,
h) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
i) skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji wykonanych robót i dokumentacji powykonawczej, w dniu bezusterkowego protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia,
j) w przypadku korzystania z Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,
k) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.
4) Rozwiązania równoważne:
a) w przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.
Oferowane rozwiązania równoważne powinny umożliwić osiągnięcia wskaźników projektu w minimalnych wartościach. Mierzalnymi efektami realizacji projektu będą przedstawione poniżej wskaźniki produktu i rezultatu, tj.:
W wyniku realizacji inwestycji powinny zostać osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:
1. Średnia roczna produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE – 40,07 MWh (str. 9, 1.4 pozycja 5 w Projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznych),
2. Średnia roczna ilość energii końcowej do zaoszczędzenia wynikająca z produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE – 66,42 MWh (str. 1 Planowana wielkość instalacji, łączna moc w Dokumentacji technicznej instalacji kolektorów słonecznych: Oszacowanie Redukcji CO2).
W wyniku realizacji projektu powinny zostać osiągnięte następujące efekty bezpośrednie (wskaźniki produktu):
1. Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 sztuka (Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych). Wartość docelową rozumie się jako 1 instalację składającą się ze 144 szt. paneli o mocy pojedynczej 275 W).
2. Liczba wbudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 sztuka (Projekt wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych). Wartość docelową rozumie się jako 1 instalację kolektorów słonecznych składającą się z 5 baterii kolektorów słonecznych po 6 kolektorów w każdej baterii umieszczonych na dachu budynku).
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 55,12 MgCO2 (Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych, Projekt wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych)
Sposób obliczenia emisji dla dodatkowej produkcji energii elektrycznej z OZE:
Emisja bazowa (przed realizacją projektu – rok 2018) = roczne zużycie energii elektrycznej x 0,812 MgCO2/MWh (147,47MWh x 0,812 MgCO2/MWh = 119,75 MgCO2)
Prognozowana produkcja energii elektrycznej z OZE = 40,07 MWh
Roczne zużycie energii elektrycznej = 147,47 MWh
147,47 MWh – 40,07 MWh = 107,4 MWh
107,4 MWh x 0,812 MgCO2/MWh = 87,21 MgCO2
119,75 MgCO2 – 87,21 MgCO2 = 32,54 MgCO2
Sposób obliczenia emisji dla dodatkowej produkcji energii cieplnej z OZE:
Emisja bazowa (przed realizacją projektu – rok 2018) = roczne zużycie energii cieplnej x 0,34 MgCO2/MWh (211,68 MWh x 0,34 MgCO2/MWh = 71,97 MgCO2)
Prognozowana produkcja energii cieplnej z OZE = 66,42 MWh
Roczne zużycie energii cieplnej = 211,68 MWh
211,68MWh – 66,42 MWh = 145,26 MWh
145,26 MWh x 0,34 MgCO2/MWh = 49,39 MgCO2
71,97 MgCO2 – 49,39 MgCO2 = 22,58 MgCO2
32,54MgCO2 + 22,58MgCO2= 55,12 Mg CO2
4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI): 0,4 MWe
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (CI): 0,53 MWt
6. Moc zainstalowana ze źródeł odnawialnych: 92,1 kWp (Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych, Projekt wykonawczy instalacji kolektorów słonecznych); (39,6 kWp + 52,5 kW=52,5kWp).
Projekt przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 28,75 % w stosunku do stanu istniejącego (zgodnie z kryterium pn. Redukcja emisji CO2 poziom redukcji mieści się w zakresie powyżej 20% do 30%.
Sposób obliczenia jest następujący:
Wielkość emisji bazowej: 119,75 MgCO2 + 71,97 MgCO2= 191,72 Mg CO2
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 55,12 MgCO2
55,12 MgCO2* 100%/191,72 Mg CO2/MWh = 28,75 %.
Wskazanie w SIWZ oraz dokumentacji projektowej przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy PZP złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej,
b) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, których dotyczy,
c) opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego,
d) wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectwa pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, należy traktować wyłącznie jako przykładowe dla zobrazowania opisywanych parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi, chyba, że zapis mówi inaczej.
e) stosownie do lit. d, do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich oraz technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w SIWZ oraz dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy „lub równoważne”,
f) użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 ust. 16 ustawy PZP oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy, roboty budowlane, lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku gdy Wykonawca nie może uzyskać, z przyczyn od niego niezależnych, określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy, roboty budowlane, lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie określonym, akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy, roboty budowlane, lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub wymagania wskazane przez Zamawiającego,
g) użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert, lub warunkami realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający zaakceptuje również inne środki dowodowe, w szczególności dokumentacje techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonane przez niego dostawy, roboty budowlane, lub usługi, spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.
3.7. Zamawiający wymaga określenia na etapie postępowania przetargowego:
a) nazwy producenta, typu i modelu zaoferowanych paneli fotowoltaicznych,
b) nazwy producenta, typu i modelu zaoferowanego inwertera fotowoltaicznego,
c) nazwy producenta, typu i modelu zaoferowanych kolektorów słonecznych.
3.8. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę,
b) Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem Podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić Podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
e) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia,
f) w przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez Podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście.
3.9. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 09:45


» Location

ul. Leśna 11
Jałówka 16-050
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical power equipment

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce
ul. Leśna 11
Jałówka 16-050
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in