REMONT DROGI GMINNEJ W GNOJEWIE

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej o długości 595 metrów w miejscowości Gnojewo; działka nr 51, 151, 176/1, 192, 194; gmina Miłoradz.
Istniejąca droga gminna zlokalizowana w miejscowości Gnojewo na działkach nr 51, 151, 176/1, 192, 194 posiada następującą nawierzchnię:
• w km 0+000 do km 0+420 nawierzchnia gruntowa o szerokości 3,0m,
• w km 0+420 do km 0+595 nawierzchnia z żelbetowych płyt otworowych typu YOMB o szerokości 2,75m,
Odcinek drogi wyznaczony do remontu sąsiaduje z terenami polnymi oraz luźną zabudową jednorodzinną. Początek drogi znajduje się w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 22, koniec drogi to powiązanie z istniejącą drogą gminną o jezdni w nawierzchni brukowej. Odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe na tereny zielone i rowy przydrożne znajdujące się w granicach pasa drogowego.
W pasie drogowym znajdują się następujące sieci istniejącej infrastruktury: wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenia ulicznego, energetyczna i teletechniczna.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca opracuje w oparciu o przyjętą technologię wykonania robót. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie może ograniczać dojścia i dojazdu właścicieli posesji przyległych do przebudowywanej drogi jak również służb ratunkowych i technicznych. Dopuszcza się krótko trwające całkowite zamknięcie drogi na okres czasu niezbędny na wykonanie specjalistycznych robót takich jak wykonanie warstw bitumicznych.

Parametry charakterystyczne określające wielkość obiektu
Założono następujące parametry techniczne drogi:
• klasa drogi: D,
• prędkość projektowa: 30 km/h,
• okres projektowy: 20 lat,
• kategoria ruchu: KR1-KR2,
• długość jezdni głównej: 595 m,
• szerokość jezdni głównej: 4,5m,
• pobocze utwardzone z kostki o szer. 1,5m nie licząc obramowania,
• pobocza utwardzone z kruszywa o szerokości 0,5m,

Spadki poprzeczne i profil podłużny
Spadki porzeczne dla jezdni:
• w km od 0+000 do 0+130 jednostronny na prawo 2% (opcjonalnie daszkowy),
• w km od 0+130 do 0+595 jednostronny na lewo 2%. Spadki porzeczne dla pobocza utwardzonego z kostki:
• jednostronny 2% w kierunku jezdni.

Spadki porzeczne dla pobocza utwardzonego z kruszywa:
• jednostronny 5% w kierunku rowów i terenów zielonych.

Profil podłużny jezdni należy kształtować na bazie istniejącego profilu podłużnego oraz dowiązań od istniejących dróg, zjazdów indywidualnych i terenów przyległych, odwodnienie a także istniejącej infrastruktury.
Odwodnienie drogi
Bez zmian. Odwodnienie drogi powierzchniowe w granicach istniejącego pasa drogowego za pomocą spadków poprzecznych na tereny zielone oraz do przydrożnych rowów istniejących i projektowanych. Należy zaprojektować budowę przepustów drogowych pod zjazdami i jezdnią w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych.
Studzienki kanalizacyjne
Wymagane jest wykonanie regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych w ilości 10 szt.
Wymagania odnośnie konstrukcji nawierzchni
Typowy przekrój konstrukcyjny pokazano na rysunku zawartym w załącznik nr 1 jako OPZ. Są to minimalne wymagania. Dopuszcza się w razie konieczności polepszenia parametrów konstrukcyjnych poszczególnych warstw poprzez zwiększenie grubości lub dodatkowych elementów zwiększających nośność konstrukcji.

Jezdnia główna w km od 0+000 do km 0+595:
• warstwa ścieralna bitumiczna z BA AC11S gr. 4 cm,
• skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej 0,5 kg/m2,
• warstwa wiążąca bitumiczna z BA AC16W gr. 5 cm,
• skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 0,5 kg/m2,
• podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 grubości 20cm (pełne korytowanie),
• wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do G1 według grupy nośności podłoża nawierzchni,
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.
Zjazdy z betonowej kostki brukowej:
• warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8cm grafitowa,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
• podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 grubości 20cm (pełne korytowanie),
• wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do G1 według grupy nośności podłoża nawierzchni,
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:
• warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8cm grafitowa,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
• podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 grubości 20cm (pełne korytowanie),
• wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do G1 według grupy nośności podłoża nawierzchni,
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Utwardzone pobocza z kostki brukowej:
• warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8cm szara,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
• podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 grubości 10cm (pełne korytowanie),
• warstwa odsączająca z pisaku grubości 10cm,
• wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do G1 według grupy nośności podłoża nawierzchni,
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Dojścia do furtek z kostki brukowej:
• warstwa ścieralna betonowa kostka brukowa 10x20x6cm szara,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
• podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 grubości 10cm (pełne korytowanie),
• warstwa odsączająca z pisaku grubości 10cm,
• wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do G1 według grupy nośności podłoża nawierzchni,
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Utwardzone pobocza z kruszywa:
• nawierzchnia z KŁSM 0/31,5mm C90/3 grubości 10cm,
• wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże doprowadzone do G1 według grupy nośności podłoża nawierzchni,
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Umocnienia wylotów przepustów:
Według typowych rozwiązań projektowych takich jak: kamień polny lub granitowy, materace siatkowo-kamienne, betonowe płyty ażurowe, kostka granitowa, palisady, faszynowanie,
Tereny zielone:
• humusowanie grubości 10cm,
• obsianie nasionami traw,
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Krawężniki i oporniki betonowe:
Posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Obrzeża betonowe:
Posadowione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Projektowane oznakowanie pionowe
• konstrukcja wsporcza tarcz: słupki ocynkowane Ø60mm,
• fundament pod konstrukcje wsporcze z betonu C16/20,
• tarcze do znaków z blachy aluminiowej gr 1,5mm małe,
• folia odblaskowa II generacji.
- zgodnie z zapisami zawartymi w przedmiarze robót;
Projektowane oznakowanie poziome:
• Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą
chlorokauczukową
- zgodnie z zapisem zawartym w przedmiarze robót i rysunkiem technicznym;
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające podrzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego ( 2 szt.)
- zgodnie z zapisem zawartym w przedmiarze robót;

Przepusty drogowe
Prefabrykowane żelbetowe lub z materiałów PVC przepusty drogowe pod zjazdami, dojściami i jezdniami tam gdzie jest to niezbędne dla prawidłowego odpływu wód opadowych w ilości co najmniej jak na rysunku zawartym w załączniku nr 1 OPZ ścianki czołowe przepustów według typowych rozwiązań projektowych takich jak: żelbetowe prefabrykowane, żelbetowe wylewane „na mokro”, kamień polny lub granitowy, kosze gabionowe i materace siatkowo-kamienne.
Separator i piaskownik
Należy zainstalować urządzenia do podczyszczenia wód opadowych przed ich zrzutem do istniejących miejsc odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Orientacyjne zestawienie powierzchni
Na podstawie niniejszego opracowania poniżej przedstawiono orientacyjne zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:
• nawierzchnia bitumiczna jezdni: 2 708 m2,
• pobocza z kostki betonowej: 482 m2,
• pobocza z kruszywa: 561,2 m2,
• zjazdy z kostki betonowej: 309,7 m2,
• dojścia do furtek z kostki betonowej: 22,5 m2,
• powierzchnie zielone: 1 338,0 m2.

Odcinek remontowanej drogi służy jako droga transportowa przy budowie farmy wiatrowej, Wykonawca w Harmonogramie musi uwzględnić prowadzone tam prace
i przekazać inwestorowi farmy wiatrowej harmonogram prac.

Zamawiający zastrzega sobie, że płyty YOMB ułożone na drodze po rozbiórce należy zwrócić Zamawiającemu. Materiał, który pozostanie po zdemontowaniu płyt YOMB, Wykonawca może wykorzystać na własny użytek.

Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) poszerzenie nawierzchni drogi,
3) wykonanie warstwy wyrównawczej istniejącej nawierzchni,
4) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy betonu asfaltowego,
5) wykonanie chodnika i zajazdów gospodarczych z kostki betonowej brukowej,
6) poprawa odwodnienia drogi,
7) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
8) roboty wykończeniowe.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót pomiarowych, polegających na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zawarty został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIV niniejszej SIWZ.
Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu.
Przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Żuławska 9
Miłoradz 82-213
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Miłoradz
ul. Żuławska 9
Miłoradz 82-213
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in