Budowa instalacji klimatyzacyjnej dla SP ZOZ w Dobroszycach ul. Wojska Polskiego 22

» Notice description

Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemie VRF. Do chłodzenia wybranych pomieszczeń w budynku zaprojektowano 2 układy klimatyzacji freonowej ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Układ sprężarkowy zainstalowany jest w module zlokalizowanym w piwnicy budynku. Odprowadzenie ciepła na zewnątrz odbywa się poprzez zastosowanie modułu wymiennika ciepła, który należy połączyć kanałami wentylacyjnymi typ AI izolowanymi termicznie wełną mineralna gr. 40mm w płaszczu z folii aluminiowej. Jako otwory wlotowe i wylotowe wykorzystano istniejące otwory okienne. W jednym przypadku należy wykuć dodatkowy otwór 60x60 cm. Jako zakończenie otworów wlotowych należy zastosować czerpnie z ruchomymi kierownicami 60x60cm (min. powierzchnia efektywna 14dm2), jako zakończenie otworów wylotowych należy zastosować wyrzutnie z zabezpieczeniem przeciw wypływowym 60x60cm (min. powierzchnia netto 31dm2). Inwestor zobowiązuje się do zlikwidowania we własnym zakresie nieużytkowanych zbiorników olejowych wraz z armaturą, zlokalizowanych w pomieszczeniu piwnicznym 01.6. W każdym pomieszczeniu, w którym przewidziano dostarczenie chłodu/ciepła dobrano, w zależności od potrzeb, jedną, lub kilka niezależnych jednostek wewnętrznych. Regulacja temperatury oraz ilości nawiewanego powietrza będzie możliwa poprzez indywidualne sterowniki przewodowe. Urządzenia wewnętrzne połączone będą z centralną jednostką zewnętrzną rurociągami z miedzi chłodniczej poprzez specjalny układ trójników systemowych VRF.
Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, zaślepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (zgodnie z normą PN-EN 12735-1:2016-08E) nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania się używać rur miedzianych klasy sanitarnej. Łączenia odcinków rur wykonać za pomocą kształtek mufowych lub przez roztaczanie rur, a następnie sprawnie lutem twardym o zawartości 2÷11% srebra na gorąco (zgodnie z normą PN-EN 1045:2001). Instalację należy lutować w osłonie azotu (zgodnie z normą PN-EN 1044), pod ciśnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknięcia powstania zgorzeli w instalacji. Połączenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu wykonać za pomocą fabrycznych trójników instalacyjnych gwarantujących odpowiednie rozpływy hydrauliczne czynnika chłodniczego. Bezpośrednie podłączenia do klimatyzatorów i agregatów wykonywać za pomocą połączeń kielichowych i fabrycznych nakrętek tłoczonych do rur chłodniczych. Minimalna moc jednostek wewnętrznych, które powinny być włączone w układ chłodniczy i skomunikowane z agregatem wynosi 50% mocy nominalnej agregatu.
Projektowane zasilanie klimatyzacji budynku przychodni „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach ul. Wojska Polskiego 22” odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy głównej RG budynku. Moc umowna dostarczana do budynku wynosi 15,0kW przy zabezpieczeniu Ibn = 25A i zasilaniu napięciem 3x400V. Projektowana instalacji zasilania elektrycznego przebiega jako natynkowa układana w kanałach elektroinstalacyjnych nie rozprzestrzeniających płomieni ( samo-gasnących). Dopuszcza się układanie przewodów w jednym kanale instalacyjnym pod warunkiem umieszczenia jej w osobnej przegrodzie. Istniejącą szafkę R-KL – rozdzielnicę dostosować i wyposażyć zgodnie ze schematem jednobiegunowym rys. E-04. Zastosować przewody na napięcie 750V. Rozdzielnicę zasilania klimatyzacji R-KL wykonać w istniejącej ( nie czynnej) obudowie – rozdzielnicy blaszanej zlokalizowanej obok rozdzielnicy głównej budynku RG na parterze przychodni. Zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń klimatyzacyjnych obwody zasilające urządzenie klimatyzacyjne zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi i różnicowo prądowymi typu A (wyłącznik działa przy wyłączeniu prądów wyprostowanych i przemiennych).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Wojska Polskiego 22
Dobroszyce 56-410
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach
Wojska Polskiego 22
Dobroszyce 56-410
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in