Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nr 1 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 900/20 i nr 3 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 4356.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Nr 1 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 900/20 i nr 3 m. Przeworsk , dz. o nr ewid. 4356.
2. Przedmiot zamówienia określony jest w załączonych do siwz :
- Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 2 do siwz
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowiącej załącznik nr 3 do siwz

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Jagiellońska 10
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Burmistrz Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
Przeworsk 37-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in