"Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno–użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r."

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest "Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno–użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r." zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, w przedmiarze robót, oraz dokumentacji przetargowej.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania częściowe:

Zadanie częściowe nr 1:
"Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r. – Część III".
Zakres robót obejmuje:
– Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czaple Wielkie w km 0+000-0+405 (dz. 513),
– Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krepa (dz. 586) i Celiny Przesławickie (dz. 243/1) w km 0+000-0+570

Zadanie częściowe nr 2:
"Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno-użytkowych dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r."
Zakres robót obejmuje:
– Remont drogi gminnej w m. Ulina Wielka (dz. 640) w km 0+010-0+675
– Remont drogi gminnej w m. Wysocice-Wesółka (dz. 572) w km 0+000-0+610,

Podział przedmiotu zamówienia na dwie części oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Na każdą z części podpisana zostanie odrębna umowa.

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa, w szczególności:
1) Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 8 do SIWZ,
2) Przedmiar robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ,


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Gołcza 80
Gołcza 32-075
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Gołcza
Gołcza 80
Gołcza 32-075
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in