Dostawa części, akcesoriów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa części, akcesoriów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Niniejsze postępowanie podzielone zostało na 2 pakiety. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach 1.1 – 1.2 do SIWZ „Formularze cenowe”, we wzorze umowy oraz w załączniku nr 2 do wzoru umowy „Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia”.
4. Dla ważności oferty wymaga się podania ceny jednostkowej i wartości brutto dla każdego asortymentu wymienionego w Załącznikach nr 1.1 – 1.2 do SIWZ oraz podania nazwy, typu i modelu zaoferowanego asortymentu lub innego oznaczenia pozwalającego Zamawiającemu na jednoznaczne zidentyfikowanie zaoferowanego asortymentu w zakresie spełniania minimalnych wymogów specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości – załącznik nr 5 do SIWZ;
6. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za rozwiązanie równoważne do opisywanego przez Zamawiającego zostanie uznane rozwiązanie potwierdzające spełnienie co najmniej parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego;
7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania cen ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek;
9. Forma i termin płatności faktury VAT – przelew, 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. W przypadku wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, w polu faktury o nazwie „referencja kupującego” Wykonawca umieści następujący symbol: LB3C00.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 11:00


» Location

ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.