Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Królików

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Królików. Rok produkcji 2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.
Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5b Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 12:00


» Location

Królików 52
Grodziec 62-580
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straz Pożarna w Królikowie
Królików 52
Grodziec 62-580
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in