Budowa chodnika przy ul. Południowej w miejscowości Żelków – Kolonia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budową chodnika długości 599,7 mb. w pasie drogi gminnej ul. Południowej w miejscowości Żelków - Kolonia, gmina Siedlce.
3.1.Zakres robót obejmuje:
1. Roboty pomiarowe, rozbiórkowe oraz roboty ziemne pod projektowane elementy chodnika.
2. Wykonanie jednostronnego chodnika o powierzchni 976 m² z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm.
3. Wykonanie zjazdów o pow. 400 m² z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm i warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm.
4. Wykonanie nawierzchni jezdni przy krawężniku i ścieku o powierzchni 132,1 m² z betonu asfaltowego o konstrukcji: warstwa ścieralna gr. 5 cm na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm.
5. Wykonanie elementów ulic:
a. krawężniki betonowe gr. 15 cm o łącznej długości 660 m na podsypce cementowo – piaskowej z wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15,
b. obrzeża betonowe 8x30 o łącznej długości 575 m z wykonaniem ław z oporem z betonu C12/15,
c. ściek z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu o łącznej długości 171 m,
d. ściek korytkowy prefabrykowany – długość 7 m.
e. nawierzchnie z kruszywa łamanego na dowiązaniu do zjazdów o pow. 27 m²
6. Wykonanie elementów odwodnienia:
a. studnie kanalizacyjne 425 mm – wpusty deszczowe z osadnikiem – szt. 7
b. kanał z rur PVC śr. 315 mm – długość 277 m
c. przykanaliki z rur PVC średnicy 200 mm – łączna długość 30 m,
d. studnie kanalizacyjne systemowe śr. 425 mm – szt. 5, śr. 600 mm – szt. 1
e. studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe śr. 1000 mm – szt. 5
f. drenaż – rury śr. 160 mm – łączna długość 198,5 mb.
g. umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi - 6 m² i chudym betonem - 4 m².
Pozostałe roboty takie jak: regulacja studni uzbrojenia podziemnego, obsianie trawą skarp wraz z humusowaniem, ustawienie bariery U11a dł. 5 mb, oczyszczenie z przeprofilowaniem rowu dł. 158 mb, przebudowa wysokościowa kolidujących przyłączy energetycznych i teletechnicznych

3.2.Szczegółowy zakres zamówienia zgodny z:
1. Projektem budowlanym.
2. Szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Przedmiarem robót opisującym przedmiot zamówienia,
stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.3. UWAGA
1) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, aby roboty budowlane w zakresie branży drogowej, w okresie realizacji robót budowlanych, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666).
Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowalne (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca złożył w terminie do 14 dni od podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu przy wykonywaniu robót budowlanych pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, zawierające informacje dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy wykonywaniu zadania, w tym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do wykonywania robót budowalnych w zakresie wymienionych przez Zamawiającego branż. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia) kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi prace (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 09:30


» Location

ul. Asłanowicza 10
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Siedlce
ul. Asłanowicza 10
Siedlce 08-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in